Quy chế đào tạo tín chỉ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2021

Thông báo: Đăng ký học lại các học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh cùng với các lớp Đại học chính quy khóa 2021
07/10/2021
Khung chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy khóa 2021
07/10/2021

Quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2021)

Quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Quy chế này quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ, bao gồm: Chương trình đào tạo, thời gian học tập; hình thức và phương thức tổ chức đào tạo; lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những quy định khác đối với sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (viết tắt là Học viện).

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân liên quan trong đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học. Các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài và do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng, bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo với thời gian đào tạo 100% trong nước hoặc một phần thời gian đào tạo trong nước được áp dụng quy chế này cho thời gian học tập ở trong nước.

3. Quy chế này áp dụng đối với khóa tuyển sinh từ năm 2021

4. Quy chế này không áp dụng đối với hình thức đào tạo giáo dục từ xa.

Tải về:

QĐ 838 Quy định ĐT ĐH theo tín chỉ