Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội
02/10/2023
Thông báo: Về việc triển khai đào tạo theo phương thức kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) đối với học phần Triết học Mác – Lênin thuộc học kỳ 1 năm học 2023-2024
07/10/2023
Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023 đã được TT Khảo thí công bố. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi lần 2 cho các học kỳ trên, cụ thể:
  • Thời gian thi: Từ 12 đến 14/10/2023;
  • Đối tượng: Sinh viên hoãn thi lần 1 đã làm đơn và được TT Khảo thí phê duyệt.

Đề nghị sinh viên truy cập QLĐT (https://qldt.ptit.edu.vn)  kiểm tra lịch thi cá nhân. Các trường hợp đã làm đơn nhưng không có lịch thi đề nghị liên hệ Trung tâm Khảo thí – tầng 1 nhà A1 để được xem xét xử lý.

Trân trọng ./.