TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 5, nhà A1, Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Ông Hoàng Hữu Hạnh
E-mail hhhanh@ptit.edu.vn

I. Vị trí và chức năng

Trung tâm Đào tạo quốc tế là tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện) được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm có chức năng phát triển, tổ chức và quản lý các hoạt động, các chương trình: đào tạo liên kết quốc tế; đào tạo tiên tiến; đào tạo chất lượng cao; trao đổi học viên, sinh viên quốc tế (dưới đây gọi chung là sinh viên); đào tạo hướng nghiệp, ngôn ngữ và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên đi du học; tổ chức lớp học và trại hè quốc tế cho học sinh, sinh viên (dưới đây gọi chung là đào tạo quốc tế).

II. Nhiệm vụ

 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của Trung tâm trình Giám đốc Học viện. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 2. Tổ chức xây dựng, phát triển chương trình, nội dung đào tạo; tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập và quy trình đào tạo quốc tế;
 3. Lập phương án, đề án đào tạo quốc tế trình cấp có thẩm quyền. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;
 4. Tổ chức đàm phán các thoả thuận, hợp đồng liên kết đào tạo quốc tế theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
 5. Lập kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để mở các khóa đào tạo quốc tế theo quy định của Nhà nước;
 6. Đề xuất với Giám đốc Học viện về chỉ tiêu đào tạo quốc tế. Xây dựng và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 7. Tổ chức giới thiệu, quảng bá các khóa học đào tạo quốc tế nhằm phát triển đào tạo quốc tế;
 8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng trình Giám đốc Học viện kế hoạch huy động lực lượng cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;
 9. Xây dựng kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các đơn vị điều phối kế hoạch giảng dạy từng kỳ học và năm học cho các khoá đào tạo quốc tế. Phối hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả quỹ giảng đường;
 10. Tổ chức quá trình đào tạo quốc tế theo quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện. Phối hợp làm thủ tục cấp phát văn bằng theo quy định của Nhà nước và của Học viện. Tổ chức cấp phát văn bằng cho sinh viên, học viên;
 11. Đầu mối quản lý về mặt hành chính đối với sinh viên, học viên nước ngoài học tập tại Học viện. Quản lý sinh viên, học viên học tập tại Trung tâm phù hợp các quy định của Nhà nước và Học viện. Giữ liên lạc và mối quan hệ với cựu sinh viên, học viên;
 12. Định kỳ tổ chức hội nghị đánh giá công tác đào tạo quốc tế. Đề xuất phương án cải tiến công tác quản lý đào tạo quốc tế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;
 13. Quản lý và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ sinh viên, kết quả học tập, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo quốc tế;
 14. Xây dựng các quy định quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý đã được ban hành;
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Học viện và cấp trên giao.