Văn bản quy định

17/05/2024

Đổi mới sáng tạo tạo động lực thúc đẩy hoạt động Khoa học Công nghệ

Là đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược của quốc gia là […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin