05/01/2021

THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tháng 12 năm 2020. Quyết định và danh sách chi tiết trong file đính […]
17/10/2020

THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2020 (đợt 2)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 của tháng 10 năm 2020. Quyết định và danh sách […]
06/10/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 10/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2020. Quyết định và danh sách chi tiết trong […]
23/09/2020

THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TIẾN SỸ / THẠC SỸ THÁNG 9/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sỹ / Thạc sỹ tháng 9 năm 2020. Chi tiết vui […]
16/09/2020

Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2020 như sau (Nhấn vào liên kết đính kèm […]
20/05/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 5/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 5 năm 2020. Quyết định và danh sách chi tiết trong […]
11/05/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 4/2020 cho sinh viên khóa 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt tháng 4 năm 2020 cho sinh viên khóa 2015. Quyết định Danh sách […]
14/02/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 2 năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt tháng 2 năm 2020. Chi tiết quyết định và danh sách trong file […]
15/01/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2019. Chi tiết quyết định và danh […]
17/11/2019

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2019. Quyết định cấp bằng tốt nghiệp và danh […]