14/10/2021

Thông báo về việc điều chỉnh lịch phát bằng tại Học viện

05/01/2021

THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tháng 12 năm 2020. Quyết định và danh sách chi tiết trong file đính […]
17/10/2020

THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2020 (đợt 2)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 của tháng 10 năm 2020. Quyết định và danh sách […]
06/10/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 10/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2020. Quyết định và danh sách chi tiết trong […]
23/09/2020

THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TIẾN SỸ / THẠC SỸ THÁNG 9/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sỹ / Thạc sỹ tháng 9 năm 2020. Chi tiết vui […]
16/09/2020

Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2020 như sau (Nhấn vào liên kết đính kèm […]
20/05/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 5/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 5 năm 2020. Quyết định và danh sách chi tiết trong […]
11/05/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 4/2020 cho sinh viên khóa 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt tháng 4 năm 2020 cho sinh viên khóa 2015. Quyết định Danh sách […]
14/02/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 2 năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt tháng 2 năm 2020. Chi tiết quyết định và danh sách trong file […]
15/01/2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2019. Chi tiết quyết định và danh […]