Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIA HẠN THẺ BHYT CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA 2020-2021-2022 NĂM 2024
29/12/2023
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO V/V CHI TRẢ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, CẤP BÙ HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2023- 2024 CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH (CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI)
04/01/2024

Hồ sơ gồm:

  • Quyết định về việc ban hành Chính sách chất lượng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. File đính kèm
  • Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nội bộ của đơn vị. File đính kèm
  • Quy trình đánh giá nội bộ . QT.HT.03
  • Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa. QT.HT.04
  • Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. QT.HT.05
  • Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo Học viện. QT.HT.06
  • Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023. File đính kèm
  • Mục tiêu chất lượng năm 2023. File đính kèm
  • Sổ tay chất lượng. File đính kèm

2090 lượt xem