Kết quả nghiên cứu

Danh mục báo cáo tại các Họi nghị, hội thảo trong nước và quốc tế năm 2019 :1 Danh muc bai bao HNHT 2019-1

Danh mục chương trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế năm 2019:2 Danh muc bai bao quoc te 2019-1

Danh mục các chương tình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí trong nước năm 2019:3 Danh muc bai bao trong nuoc 2019-1