HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN

1.Cơ cấu tổ chức

Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gồm 19 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đại diện giảng viên, Đại diện viên chức và người lao động, Sinh viên là đại diện BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông và 04 thành viên ngoài trường đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận theo Quyết định số 1508/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhiệm kỳ 2020 – 2025: GS.TS. Từ Minh Phương được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận theo Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

STT Họ và tên Chức danh/Chức vụ/Đơn vị
1 GS.TS Từ Minh Phương Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện
2 PGS.TS Vũ Văn San Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện
3 TS. Vũ Tuấn Lâm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện
4 PGS.TS Đặng Hoài Bắc Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện
5 TS.Tân Hạnh Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện
6 PGS.TS Trần Quang Anh Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện
7 PGS.TS Nguyễn Tiến Ban Đảng ủy viên, Trưởng khoa Viễn thông 1
8 Ths Đặng Thu Hà Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Lao động
9 TS. Nguyễn Trung Kiên Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
10 TS. Nguyễn Lương Nhật Đảng ủy viên, Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 2
11 Ths. Nguyễn Chí Thành Đảng ủy viên, Trưởng phòng Giáo vụ
12 PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo Trưởng khoa Viễn thông 2
13 Ông Nguyễn Bá Hiếu UVBCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện, sinh viên năm thứ 3
14 TS. Lê Xuân Công Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
15 TS. Nguyễn Thiện Nghĩa Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
16 TS. Nguyễn Thị KIm Phụng Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
17 Ông Nguyễn Trung Chính Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Công nghệ CMC
18 Ông  Huỳnh Quang Liêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
19 Ông Tào Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Hội đồng học viện là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng học viện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • “Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;
  • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
  • Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học;
  • Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiềnlương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;
  • Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;
 • Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt

Đính kèm quyết định: 1508QD

1509QD