Công Đoàn và Đoàn thanh niên

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Học Viện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đồng chí Trần Quang Anh Chủ tịch
2 Đồng chí  Đặng Thu Hà Phó Chủ tịch
3 Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh Ủy viên Ban Thường vụ
4 Đồng chí Văn Thục Anh Ủy viên Ban Chấp hành
5 Đồng chí Chung Hải Bằng Ủy viên ban chấp hành
6 Đồng chí Nguyễn Thanh  Bình Ủy viên ban chấp hành
7 Đồng chí Nguyễn Hải Hà Ủy viên ban chấp hành
8 Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu Ủy viên ban chấp hành
9 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Huệ Ủy viên ban chấp hành
10 Đồng chí Nguyễn Quang Hưng Ủy viên ban chấp hành
11 Đồng chí Nguyễn Linh Nhâm Ủy viên ban chấp hành
12 Đồng chí Lương Hoàng Phước Ủy viên ban chấp hành
13 Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn Ủy viên ban chấp hành

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Học viện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đồng chí Đặng Thu Hà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
2 Đồng chí Nguyễn Tất Maoc
3 Đồng chí Đào Thị Thanh Thủy

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Học Viện:

STT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ IX
1 Đồng chí Chung Hải Bằng Bí thư
2 Đồng chí Phạm Xuân Minh Phó bí thư
3 Đồng chí Nguyễn Văn Tiến Phó bí thư
4 Đồng chí Ngô Kiều Anh Ủy viên Ban Thường vụ
5 Đồng chí Vũ Thùy Linh Ủy viên Ban thường vụ
6 Đồng chí Nguyễn Bảo Ngọc Ủy viên Ban thường vụ
7 Đồng chí Bùi Trung Trà Ủy viên Ban thường vụ
8 Đồng chí Trần Thanh Trà Ủy viên Ban chấp hành
9 Đồng chí Nguyễn Đình Sơn Ủy viên Ban chấp hành
10 Đồng chí Trần Thị Kim Quý Ủy viên Ban chấp hành
11 Đồng chí Vũ Tuấn Anh Ủy viên Ban chấp hành
12 Đồng chí Nguyễn Thành Chương Ủy viên Ban chấp hành
13 Đồng chí Đinh Thị Hương Thảo Ủy viên Ban chấp hành
14 Đồng chí Hà Kiều Anh Ủy viên Ban chấp hành
15 Đồng chí Nguyễn Quỳnh Phương Ủy viên Ban chấp hành
16 Đồng chí Nguyễn Thành Hưng Ủy viên Ban chấp hành
17 Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Ủy viên Ban chấp hành
18 Đồng chí Lê Thùy Linh Ủy viên Ban chấp hành
19 Đồng chí Đỗ Lan Hương Ủy viên Ban chấp hành
20 Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Ủy viên Ban chấp hành
21 Đồng chí Đinh Thị Diễm Quỳnh Ủy viên Ban chấp hành