HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.

LỊCH XÉT DUYỆT

Lịch xét duyệt theo thông báo

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ


Dự kiến danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020

STT Họ và tên Ngành Đơn vị công tác
1PGS.TS Trần Quang Anh Công nghệ Thông tin Học viện CNBCVT
2 PGS.TS. Đặng Hoài Bắc Điện tử Học viện CNBCVT
3PGS. TS Nguyễn Tiến BanĐiện tử Học viện CNBCVT
4GS. TS. Nguyễn Bình Điện tử
Học viện CNBCVT
5 PGS. TSKH. Hoàng Đăng Hải Điện tử Học viện CNBCVT
6 PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
7 PGS. TS. Lê Bá Long Toán học Học viện CNBCVT
8 PGS.TS Lê Hữu Lập Điện tử Học viện CNBCVT
9 PGS. TS.Hà Hải Nam Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
10 PGS. TS. Đặng Thế Ngọc Điện tử
Học viện CNBCVT
11 GS.TS Bùi Xuân PhongKinhh tế Học viện CNBCVT
12 GS.TS Từ Minh Phương Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
13 PGS.TS Trần Đình QuếCông nghệ thông tin Học viện CNBCVT
14GS.TSKH Nguyễn Ngọc San
Điện tử
GS thỉnh giảng, Học viện CNBCVT
15PGS.TS Lê Nhật ThăngĐiện tử
Học viện CNBCVT