HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.

LỊCH XÉT DUYỆT

Lịch xét duyệt : 2021

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2021

STT

Họ và Tên

Ngành

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Bình

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

2

GS.TS. Bùi Xuân Phong

Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

3

GS. TS. Từ Minh Phương

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An

Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

5

PGS.TS. Trần Quang Anh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

6

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

7

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

8

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

9

PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

10

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

11

PGS.TS. Lê Hữu Lập

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

12

PGS. TS. Lê Bá Long

Toán

Học viện Công nghệ BCVT

13

PGS.TS. Đặng Thế Ngọc

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

14

PGS.TS. Trần Đình Quế

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

15

PGS.TS. Lê Nhật Thăng

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

Tổng cộng: 15 thành viên (03 GS, 12 PGS)

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

STT

Họ và tên

Nam/ Nữ

Ngày sinh

Học vị

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh (GS/PGS), Ngành hoặc Liên Ngành đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS

Link file

1

Trần Công Hùng

Nam

25/01/1961

PGS

Phó phòng Đào tạo & KHCN, Học Viện cơ sở tại Tp.HCM

Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

 Bản đăng ký

2

Võ Nguyễn Quốc Bảo

Nam

03/6/1979

PGS

Trưởng khoa Viễn thông 2

Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

 Bản đăng ký

3

Phạm Ngọc Anh

Nam

02/8/1970

PGS

Trưởng khoa Cơ bản 1

Giáo sư ngành Toán học

Bản đăng ký

4

Ngô Quốc Dũng

Nam

04/8/1983

Tiến sĩ

Giảng viên – Khoa Công nghệ thông tin 1

Phó giáo sư Công nghệ thông tin 

Bản đăng ký

5

Nguyễn Văn Phước

Nam

11/06/1985

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh 2

Phó giáo sư ngành Kinh tế

Bản đăng ký

6

Nguyễn Văn Thủy

Nam

04/7/1976

Tiến sĩ

Giảng viên khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

Bản đăng ký

7

Hoàng Xuân Dậu

Nam

23/5/1969

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn ATTT, Khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin

Bản đăng ký

8

Trần Trung Duy

Nam

01/01/1984

Tiến sĩ

Giảng viên Khoa Kỹ thuật điện tử 2

Phó giáo sư liên ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

Bản đăng ký

9

Hồ Văn Canh

Nam

19/08/1945

Tiến sĩ

Nguyên cán bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ – Bộ Công an

Phó giáo sư Công nghệ thông tin. 

Bản đăng ký

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký (GS/PGS)

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

1

Phạm Ngọc Anh

GS

Ngành Toán học

Chuyên ngành Toán ứng dụng

Học viện Công nghệ BCVT

2

Võ Nguyễn Quốc Bảo

GS

Ngành Điện tử

Chuyên ngành Điện tử – Viễn thông

Học viện Công nghệ BCVT

3

Trần Công Hùng

GS

Liên ngành Điện – Điện tử
-Tự động hoá;

Chuyên ngành Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

4

Hoàng Xuân Dậu

PGS

Ngành Công nghệ thông tin

Chuyên ngành Khoa học máy tính

Học viện Công nghệ BCVT

5

Ngô Quốc Dũng

PGS

Ngành Công nghệ thông tin

Chuyên ngành An toàn thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

6

Trần Trung Duy

PGS

Ngành Điện tử 

Chuyên ngành Điện tử – Viễn thông

Học viện Công nghệ BCVT

7

Nguyễn Văn Thuỷ

PGS

Ngành Điện tử 

Chuyên ngành Điện tử – Viễn thông

Học viện Công nghệ BCVT