HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.

KẾT QUẢ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

 

STT Họ tên ứng viên Chức danh đăng ký (GS/PGS) Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc Bản đăng ký
1 Nguyễn Hiếu Minh Giáo sư Công nghệ thông tin Ban cơ yếu Chính phủ Ban dang ky_NHMinh
2 Đỗ Xuân Chợ Phó Giáo sư Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Ban dang ky_DXCho
3 Đặng Thị Việt Đức Phó Giáo sư Kinh tế Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Ban dang ky_DTVDuc

LỊCH XÉT DUYỆT

Năm 2022

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ HỌC VIỆN (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 612/QĐ-HV NGÀY 13/5/2022 CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN)

STT Họ và Tên Ngành Đơn vị công tác
1 GS.TS. Nguyễn Bình Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
2 GS.TS. Bùi Xuân Phong Kinh tế Học viện Công nghệ BCVT
3 GS. TS. Từ Minh Phương Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
4 PGS.TS. Lê Bá Long Toán Học viện Công nghệ BCVT
5 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An Kinh tế Học viện Công nghệ BCVT
6 PGS.TS. Trần Quang Anh Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
7 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
8 PGS.TS. Phạm Văn Cường Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
9 PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
10 PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
11 PGS.TS. Lê Hữu Lập Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
12 PGS. TS. Phạm Ngọc Anh Toán Học viện Công nghệ BCVT
13 PGS.TS. Đặng Thế Ngọc Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
14 PGS.TS. Trần Đình Quế Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
15 PGS.TS. Lê Nhật Thăng Điện tử Học viện Công nghệ BCVT

Tổng cộng: 15 thành viên (03 GS, 12 PGS)


DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ HỌC VIỆN NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Họ và Tên

Ngành

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Bình

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

2

GS.TS. Bùi Xuân Phong

Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

3

GS. TS. Từ Minh Phương

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An

Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

5

PGS.TS. Trần Quang Anh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

6

PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

Toán

Học viện Công nghệ BCVT

7

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

8

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

9

PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

10

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

11

PGS.TS. Lê Hữu Lập

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

12

PGS. TS. Lê Bá Long

Toán

Học viện Công nghệ BCVT

13

PGS.TS. Đặng Thế Ngọc

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

14

PGS.TS. Trần Đình Quế

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

15

PGS.TS. Lê Nhật Thăng

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

 

Tổng cộng: 15 thành viên (03 GS, 12 PGS)