HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.

LỊCH XÉT DUYỆT

Lịch xét duyệt : 2021

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2021

STT

Họ và Tên

Ngành

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Bình

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

2

GS.TS. Bùi Xuân Phong

Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

3

GS. TS. Từ Minh Phương

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An

Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

5

PGS.TS. Trần Quang Anh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

6

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

7

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

8

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

9

PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

10

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

11

PGS.TS. Lê Hữu Lập

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

12

PGS. TS. Lê Bá Long

Toán

Học viện Công nghệ BCVT

13

PGS.TS. Đặng Thế Ngọc

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

14

PGS.TS. Trần Đình Quế

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

15

PGS.TS. Lê Nhật Thăng

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

 

Tổng cộng: 15 thành viên (03 GS, 12 PGS)

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NĂM 2020

STT Họ và tên Ngành Đơn vị công tác
1PGS.TS Trần Quang Anh Công nghệ Thông tin Học viện CNBCVT
2 PGS.TS. Đặng Hoài Bắc Điện tử Học viện CNBCVT
3PGS. TS Nguyễn Tiến BanĐiện tử Học viện CNBCVT
4GS. TS. Nguyễn Bình Điện tử
Học viện CNBCVT
5 PGS. TSKH. Hoàng Đăng Hải Điện tử Học viện CNBCVT
6 PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
7 PGS. TS. Lê Bá Long Toán học Học viện CNBCVT
8 PGS.TS Lê Hữu Lập Điện tử Học viện CNBCVT
9 PGS. TS.Hà Hải Nam Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
10 PGS. TS. Đặng Thế Ngọc Điện tử
Học viện CNBCVT
11 GS.TS Bùi Xuân PhongKinhh tế Học viện CNBCVT
12 GS.TS Từ Minh Phương Công nghệ thông tin Học viện CNBCVT
13 PGS.TS Trần Đình QuếCông nghệ thông tin Học viện CNBCVT
14GS.TSKH Nguyễn Ngọc San
Điện tử
GS thỉnh giảng, Học viện CNBCVT
15PGS.TS Lê Nhật ThăngĐiện tử
Học viện CNBCVT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

STT

Họ và tên

Nam/ Nữ

Ngày sinh

Học vị

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh (GS/PGS), Ngành hoặc Liên Ngành đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS

Link file

1

Trần Công Hùng

Nam

25/01/1961

PGS

Phó phòng Đào tạo & KHCN, Học Viện cơ sở tại Tp.HCM

Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

 Bản đăng ký

2

Võ Nguyễn Quốc Bảo

Nam

03/6/1979

PGS

Trưởng khoa Viễn thông 2

Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

 Bản đăng ký

3

Phạm Ngọc Anh

Nam

02/8/1970

PGS

Trưởng khoa Cơ bản 1

Giáo sư ngành Toán học

Bản đăng ký

4

Nguyễn Đức Nhân

Nam

10/5/1976

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn TH&HT, Khoa Viễn thông 1

Phó giáo sư ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

Bản đăng ký

5

Lê Hải Châu

Nam

26/12/1980

Tiến sĩ

Phó Trưởng Bộ môn TH&HT, Khoa Viễn thông 1

Phó giáo sư ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

Bản đăng ký

6

Nguyễn Văn Thủy

Nam

04/7/1976

Tiến sĩ

Giảng viên khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

Bản đăng ký

7

Hoàng Xuân Dậu

Nam

23/5/1969

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn ATTT, Khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin

Bản đăng ký

8

Ngô Xuân Bách

Nam

10/2/1984

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn KHMT, Khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin

Bản đăng ký

9

Nguyễn Trường Thắng

Nam

27/12/1974

Tiến sĩ

Viện Công nghệ thông tin,  Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin

Bản đăng ký

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ HỘI ĐỒNG GSCSHV

Danh sách các ứng viên đạt chuẩn GS/ PGS Hội đồng GSCSHV

STT

Họ và tên

Nam/ Nữ

Ngày sinh

Học vị

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh (GS/PGS), Ngành hoặc Liên Ngành đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS

Ghi chú

1

 

Trần Công Hùng

 

Nam

 

25/01/1961

 

PGS

Phó phòng Đào tạo & KHCN, Học Viện cơ sở tại Tp.HCM

Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

 

2

Võ Nguyễn Quốc Bảo

Nam

03/6/1979

PGS

Trưởng khoa Viễn thông 2

Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

 

3

Phạm Ngọc Anh

Nam

02/8/1970

PGS

Trưởng khoa Cơ bản 1

Giáo sư ngành Toán học

 

4

Nguyễn Đức Nhân

Nam

10/5/1976

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn TH&HT, Khoa Viễn thông 1

Phó giáo sư ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

 

5

Lê Hải Châu

Nam

26/12/1980

Tiến sĩ

Phó Trưởng Bộ môn TH&HT, Khoa Viễn thông 1

Phó giáo sư ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

 

6

Nguyễn Văn Thủy

Nam

04/7/1976

Tiến sĩ

Giảng viên khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Điện- Điện tử -Tự động hóa

 

7

Hoàng Xuân Dậu

Nam

23/5/1969

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn ATTT, Khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin

 

8

Ngô Xuân Bách

Nam

10/2/1984

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn KHMT, Khoa CNTT1

Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin

 

9

Nguyễn Trường Thắng

 

Nam

 

27/12/1974

 

Tiến sĩ

Viện Công nghệ thông tin,  Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin