HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

DANH SÁCH DỰ KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NĂM 2024

 

STT

Họ và Tên

Ngành

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Bùi Xuân Phong

Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

2

GS. TS. Từ Minh Phương

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

3

GS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

4

PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

5

PGS.TS. Trần Quang Anh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

6

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

7

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

8

PGS.TS. Hoàng Xuân Dậu

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

9

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

10

PGS.TS. Đỗ Xuân Chợ

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

11

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

12

PGS.TS. Lê Nhật Thăng

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

13

PGS.TS. Lê Hải Châu

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

14

PGS.TS. Trần Trung Duy

Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

15

PGS.TS. Lê Bá Long

Toán học

Học viện Công nghệ BCVT

Tổng cộng: 15 thành viên (03 GS, 12 PGS)

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ:

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.