PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 1, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Điện thoại (024)33.510.431
Trưởng phòng Bà Đỗ Hải Yến
E-mail  yendh@ptit.edu.vn
Phó phòng Bà Nguyễn Thị Nhiễu
E-mail  nhieunt@ptit.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý các công tác: chính trị; sinh viên; thông tin, tuyên truyền; truyền thông và quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện; thi đua khen thưởng và lịch sử truyền thống;
Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả, tình hình hoạt động của các mặt công tác nêu trên theo nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ chung:

Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản lý về các công tác: chính trị; sinh viên; thông tin, tuyên truyền; truyền thông và quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện; thi đua khen thưởng và lịch sử truyền thống. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý đã được ban hành;
Xây dựng kế hoạch hoạt động của các công tác: chính trị; sinh viên; thông tin, tuyên truyền; truyền thông và quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện; thi đua khen thưởng và lịch sử truyền thống trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;
Quản lý hành chính các cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác Đảng và các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, …);
Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm các công tác thuộc lĩnh vực được giao của đơn vị trong toàn Học viện.

2. Công tác chính trị:

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên (CBCNV), học viên – sinh viên (HV-SV) trong Học viện, phản ánh kịp thời, đầy đủ khách quan cho Giám đốc Học viện; đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng của CBCNV, HV-SV;
Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quản lý, chỉ đạo của cấp trên, đề xuất với Lãnh đạo Học viện và tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và của các tổ chức đoàn thể cho CBCNV, HV-SV theo quy định;
Chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin các ấn phẩm, trang tin điện tử và diễn đàn của CBCNV, HV-SV trong Học viện. Tổ chức xây dựng, quản lý, phát hành trực tiếp một số ấn phẩm, trang tin điện tử và diễn đàn khi được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ.

3. Công tác sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận HV-SV khóa mới; thực hiện các nghiệp vụ, thủ tục liên quan tới công tác sinh viên đầu khóa, năm học, kỳ học: sinh hoạt tuần công dân đầu khóa học, đầu kỳ học; phê duyệt giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp,…;
Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đối với sinh viên về: học bổng hỗ trợ không thuộc quỹ học bổng khuyển khích học tập; học phí; khen thưởng, kỷ luật, trợ cấp xã hội; bảo hiểm; tín dụng đào tạo và các chế độ ưu tiên, hỗ trợ cho với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn theo quy định và phân cấp của Học viện;
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các công tác: theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HV-SV các đợt học tập, tập huấn, giáo dục HV-SV vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học; Tiếp, làm việc và xác minh thông tin HS-SV theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan tới HV-SV; Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Lãnh đạo Học viện với HV-SV.
Phối hợp với các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các công tác: HV-SV tham gia các hoạt động NCKH, các hoạt động, các đoàn sinh viên tham gia các cuộc thi có tính chuyên môn học thuật: sáng tạo tài năng trẻ, sinh viên giỏi, Olympic các môn học,…;
Chủ trì và phối hợp Đoàn thanh niên và các đơn vị trong các công tác: tổ chức các hoạt động phong trào: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện, giao lưu và các hình thức khuyến khích học tập khác; theo dõi công tác phát triển Đảng trong HV-SV; Quản lý các Đội, Câu lạc bộ và Diễn đàn sinh viên để tạo điều kiện cho người học có môi trường học tập, rèn luyện, phấn đấu.
Làm đầu mối trong việc duy trì mối quan hệ quản lý HV-SV giữa Học viện với gia đình, cơ quan của HV-SV; thường xuyên cập nhật các thông tin về cựu HV-SV; tổ chức hoạt động của Ban liên lạc cựu HV-SV; định kỳ tổ chức lấy ý kiến HV-SV, cựu HV-SV và của các cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Học viện;
Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Học viện và các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Học viện đóng, khu vực có HV-SV ở ngoại trú để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HV-SV; giải quyết kịp thời các vụ việc ngoài hoạt động đào tạo có liên quan đến HV-SV đang nghiên cứu, học tập tại Học viện;
Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xét, duyệt danh sách sinh viên vào ở nội trú vào đầu khóa học; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HV-SV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện;
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HV-SV; hướng dẫn HV-SV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;
Phối hợp với Bộ phận y tế của Học viện tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức nhà ăn tập thể cho HV-SV đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; đề xuất việc xử lý đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền; truyền thông và quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện:

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền; truyền thông và quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt; Tổng kết, báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác đã thực hiện;
Xây dựng và duy trì quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng, đơn vị truyền thông; Thực hiện các hoạt động đăng tin bài, họp báo, soạn thảo thông cáo báo chí, phỏng vấn, đưa tin một cách định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Học viện trên các phương tiện thông tin đại chúng;
Tổ chức xây dựng, quản lý các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông: Bản tin nội bộ, profile, tờ rơi, Brochure giới thiệu Học viện và các chương trình đào tạo, sản phẩm và dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và khoa học công nghệ của Học viện;
Quản trị nội dung trang web Học viện (tiếng Việt và Tiếng Anh); Đề xuất, xây dựng, cải tiến nội dung website; Tổ chức dịch và biên tập tin bài của Học viện từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Tổ chức dịch các tài liệu truyền thông của Học viện từ tiếng Việt ra tiếng Anh
Tổ chức vận động và tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức và cá nhân cho Học viện; tổ chức các hoạt động hỗ trợ tài chính đối với sinh viên; Xây dựng các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ tài chính và tổ chức thực hiện phương án sử dụng các quỹ khi được phê duyệt theo quy định.
Làm đầu mối quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển và duy trì mối quan hệ giữa Học viện và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Học viện và cựu HV-SV. Tổ chức thực hiện các kế hoạch khi được phê duyệt.
Làm đầu mối tổ chức các sự kiện về truyền thông, lễ tân – khánh tiết; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi không mang tính chuyên môn học thuật; các buổi lễ tuyên dương, khen thưởng; trao bằng tốt nghiệp; các hoạt động kỷ niệm truyền thống, hội khóa, tựu trường của cựu CBCNV và HV-SV.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

Tổ chức phát động, tuyên truyền các phong trào thi đua trong Học viện. Đề xuất nội dung, biện pháp để đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Học viện;
Hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác thi đua khen thưởng hàng năm, từng thời kỳ, từng giai đoạn hoặc khen thưởng theo chuyên đề, mục tiêu của từng lĩnh vực theo quy định của Học viện và của cấp trên;
Tổ chức tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp các báo cáo về công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị, cá nhân. Xây dựng các báo cáo về công tác thi đua khen thưởng của Học viện trình các cơ quan có thẩm quyền;
Thực hiện các thủ tục ban hành các quyết định tuyên dương, khen thưởng theo thẩm quyền của Giám đốc Học viện; Quản lý các vật phẩm thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng của Học viện như: Cờ, Huân huy chương, Bằng khen, tặng phẩm, vv;

6. Công tác lịch sử – truyền thống:

Sưu tầm, tổng hợp, quản lý, khai thác các tư liệu lịch sử – truyền thống của các đơn vị tiền thân của Học viện và của Học viện. Tổ chức biên soạn lịch sử của Học viện và hướng dẫn các đơn vị biên soạn lịch sử của đơn vị;
Tổ chức xây dựng, quản lý phòng lịch sử – truyền thống của Học viện; thường xuyên sưu tầm, cập nhật các tư liệu cho phòng lịch sử – truyền thống; lưu giữ, bảo quản các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật, khen thưởng của Học viện. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, quản lý phòng lịch sử – truyền thống tại đơn vị;

7. Phối hợp với phòng Tổng hợp trong việc tổ chức tiếp nhận, chuyển tiếp, xử lý nghiệp vụ đối với các yêu cầu và thực hiện thông báo, hoàn trả kết quả xử lý, giải quyết các yêu cầu về chế độ, chính sách có liên quan tới công tác sinh viên tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của Cơ sở đào tạo Hà Nội.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan hoặc khi được Giám đốc Học viện giao.