TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 1, nhà A1, Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại  024. 38543664
Trưởng Trung tâm Bà Trần Thị Mỹ Hạnh
E-mail  hanhtm@ptit.edu.vn
Phó trưởng Trung tâm Ông Phạm Phú Tài
E-mail taipp@ptit.edu.vn

Chức năng:

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (Trung tâm) có chức năng tổ chức, triển khai công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên (đối với các hệ, các khoá đào tạo được Học viện giao) tại Cơ sở Hà Đông và đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng các hệ đào tạo của Học viện.

Nhiệm vụ:

1. Công tác khảo thí tại Cơ sở Hà Đông:

Xây dựng các quy chế, quy định về khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công khảo thí;
Chủ trì, phối hợp với các Bộ môn thuộc các khoa đào tạo I tạo lập, kiểm định và quản lý ngân hàng đề thi các hệ đào tạo;
Đề xuất các hội đồng chấm thi, tư vấn về hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quy định;
Tổ chức việc thi và chấm thi hết môn, thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn tốt nghiệp;
Quản lý, lưu trữ bài thi đã chấm. Gửi bản bản gốc bảng điểm môn học sang phòng Giáo vụ & Công tác Sinh viên và bản sao đến các đơn vị có liên quan ngay sau khi có kết quả;
Công bố kết quả học tập của sinh viên ngay sau khi có kết quả.

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong toàn Học viện::

Xây dựng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên về kiểm định chất lượng giáo dục;
Tổ chức công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp đánh giá chất lượng giáo dục toàn Học viện;
Tư vấn cho Giám đốc Học viện và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm định chất lượng giáo dục: kiểm định chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ đào tạo;
Tư vấn và thực hiện việc ứng dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục.

3. Thực hiện các công việc khác có liên quan.