BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Giám đốc Học viện

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc

Phó Giám đốc Học viện

PGS.TS. Trần Quang Anh

Phó Giám đốc Học viện

TS. Tân Hạnh