PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – HỢP TÁC QUỐC TẾ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 2, nhà A1, Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại  024.33524054
Trưởng phòng  Ông Ngô Đức Thiện
E-mail  thiennd@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng  Ông Đỗ Trung Anh
Email  anhdt@ptit.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Học viện về tổ chức, quản lý, điều hành công tác khoa học công nghệ; công tác thông tin – thư viện và hợp tác quốc tế trong toàn Học viện;
Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế theo nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ chung:

Xây dựng định hướng, chiến lược nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế hàng năm và đột xuất của Học viện. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Học viện xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế hàng năm và đột xuất;
Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám việc thực hiện các quy định, quy chế trên;
Hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho cán bộ làm công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong toàn Học viện.

2. Nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học:

Chủ động thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Bộ, Ngành, cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp để tìm kiếm các đề tài, chương trình, dự án, hợp đồng khoa học công nghệ cho Học viện. Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, theo dõi, đánh giá các đề tài, chương trình, dự án, hợp đồng khoa học công nghệ đã ký;
Tổ chức đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ theo quy định. Đăng ký với cơ quan quản lý cấp trên đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp theo quy định;
Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới đến các cơ sở sản xuất kinh doanh của Ngành và xã hội. Tổ chức thẩm định các chương trình, dự án khoa học công nghệ của Học viện;
Tổ chức đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền phát minh sáng chế các công trình khoa học công nghệ theo qui định của Việt Nam và quốc tế. Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học công nghệ, các hoạt động sáng kiến sáng chế và phát minh;
Tổ chức các loại hình thông tin khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, các hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học về công nghệ và giáo dục đào tạo của Học viện.
Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất các các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học công nghệ trong toàn Học viện.

3. Nhiệm vụ về Hợp tác quốc tế:

Tổ chức xúc tiến, tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động của Học viện;
Chuẩn bị chương trình, nội dung, thành phần, địa điểm, thời gian, điều kiện, phương tiện, thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra và tổ chức đón tiếp đoàn vào, làm việc và tiễn đoàn ra theo quy định;
Tổ chức tiếp nhận thông tin, dự thảo văn bản giao dịch, ký kết của Giám đốc Học viện với đối tác nước ngoài;
Lập báo cáo kết quả đảm phán. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng hợp đánh gia việc thực hiện kết quả đàm phán đã được cấp trên phê duyệt và cơ chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế đã được ban hành.

4. Chủ trì lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, học thuật của các Khoa – Viện, Bộ môn theo học kỳ, năm học. Phối hợp thực hiện, giám sát chất lượng sinh hoạt chuyên môn, học thuật và định kỳ báo cáo Giám đốc Học viện.

5. Tổ chức quản lý Trung tâm Thông tin – Thư viện của Học viện theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan hoặc khi được Giám đốc Học viện giao.