Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông

Thông báo mời viết bài:

 https://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/login

ISSN: 2525-2224

Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập với điểm công trình do Hội đồng chức danh GSNN quy định là 0 – 0.5; được xuất bản định kỳ 04 số/năm theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 697/GP-BTTTT ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội đồng biên tập trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên viết bài, gửi đăng các kết quả nghiên cứu chưa công bố cho Tạp chí về các chủ đề (song không giới hạn) như sau:

 • Truyền thông vô tuyến và siêu cao tần, Vô tuyến nhận thức, MIMO/OFDM, Mạng quang, Xử lý tín hiệu, Truyền thông quang, An-ten thích nghi, Mô hình kênh truyền.
 • Truyền thông di động và không dây, Truyền thông hợp tác và ứng dụng, Truyền thông dưới nước, Mạng thế hệ mới 4G/5G, Ứng dụng di động.
 • Công nghệ Internet, Internet di động, IoT, M2M, Mạng cục bộ và mạng cá nhân, Mạng định nghĩa mềm, Các ứng dụng mạng.
 • Mạng khắp nơi, Mạng cảm biến không dây, Mạng tùy biến, M2M, Cảm biến, Mạng thông minh.
 • Hệ thống điều khiển, Hệ thống nhúng, Thiết kế vi mạch, Vi điều khiển, Kiến trúc máy tính, Công nghệ Nano, Thiết bị điện tử, Ứng dụng điện tử, SOC, SIP, IP.
 • An toàn thông tin và mạng, Giám sát mạng, Mật mã, Công nghệ bảo mật, Bảo mật Web/Dữ liệu/Ứng dụng, Điều tra, Đánh giá an toàn, Hệ thống định vị và theo dấu.
 • Tính toán phân tán và đám mây, Công nghệ và dịch vụ Web, Công nghệ phần mềm, Khai phá dữ liệu, Học máy, Dữ liệu lớn, Hệ chuyên gia, Trí tuệ nhân tạo.
 • Lập trình mạng, Giao thức mạng, Truyền dữ liệu, Chất lượng dịch vụ, Hiệu năng/Quản lý mạng, Mô hình hóa và mô phỏng, Viễn tin.
 • Lý thuyết truyền thông, Điều khiển và tự động hóa, Trợ giúp quyết định, Logic mờ, Hệ hàng đợi, Tối ưu, Hệ phức tạp.
 • Xử lý tiếng nói/Hình ảnh, Kỹ thuật mã hóa và giải mã, Thị giác máy tính, Thực tại ảo, Đồ họa máy tính, Công nghệ đa phương tiện.

Kế hoạch xuất bản

 • Xuất  bản định kỳ 04 số / năm, vào các tháng 4, 7,10,12
 • Thời gian phản biện trung bình là khoảng 2 tháng

Hệ thống nộp bài:

https://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/about/submissions

Hướng dẫn cho tác giả:

https://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/information/authors

Email: jst@ptit.edu.vn

CALL FOR PAPERS

Journal of Science and Technology on Information and Communications

https://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/login

ISSN: 2525-2224

Journal of Science and Technology on Information and Communications (JSTIC) by Posts and Telecommunications Institute of Technology is a specialized journal with independent criticism of the scientific works score stipulated by the State Professor Title Council, 0 – 0.5; published periodically 04 times per year under License No 697/GP-BTTTT dated 21/12/2015 issued by Ministry of Information and Communications.

Editorial Board is pleased to announce and invite domestic and foreign scientists, lecturers, researchers, postgraduates, students to write and to send unpublished research paper for Journal on following topics (but not limited to):

 • RF & Microwave Communications, Cognitive Radio, MIMO/OFDM, Optics Networking, Signal Processing, Fiber-Optics Communications, Adaptive Antennas, Channel Models.
 • Mobile & Wireless Communications, Cooperative Communications and applications, Underwater Communications, NGN 4G/5G, Mobile Applications.
 • Internet Technology, Mobile Internet, IoT, M2M, Local & Personal Networks, Software Defined Networks, Network Applications.
 • Ubiquitous Networks, Wireless Sensor Networks, Ad hoc Networks, M2M, Sensors, Smart Networks.
 • Control Systems, Nano-Technology, Embedded Systems, Computer Architecture, IC-Design, Micro-Controller, Electronics applications,  Electronics Devices, SOC, SIP, IP.
 • Information & Network Security, Network Monitoring, Cryptography, Security Technology, Web/Data/Application Security, Forensics, Security Evaluation, GPS& Location-based Systems.
 • Distributed & Cloud Computing, Webservices, SW Engineering, Data Mining, Machine Learning, Big Data, Expert Systems, Artificial Inteligence.
 • Network Programming, Protocols, Data Comm., QoS, Network Performance/ Management, System Modelling & Simulation.
 • Communication Theories, Control & Automation, Decision Making, Fuzzy Logics, Queueing Systems, Optimization, Complex Systems.
 • Speech and Image Processing, Coding/Encoding Techniques, Computer Vision, Virtual Reality, Computer Graphics, Multimedia Technology.

Submission schedule

 • Published periodically 04 times / year, in April, July, October And December
 • The average review time is about two months

Submission syste

https://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/about/submissions

Author guide

https://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/information/authors

Email: jst@ptit.edu.vn