PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ – LAO ĐỘNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 2, nhà A1, Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại
Trưởng phòng Bà Đặng Thu Hà
E-mail  hadt@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Ông Phạm Lê Huy
E-mail huypl@ptit.edu.vn

Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ – Lao  động có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc  Học viện về tổ chức quản lý, điều hành các lĩnh vực: tổ chức, cán bộ, lao động,  tiền lương, các chính sách xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người  lao động (CBCCVC và người lao động); thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ  chính trị nội bộ trong toàn Học viện;

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức của Học viện trong từng thời kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được duyệt;
Tổ chức lập phương án, thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Học viện;
Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện; tổ chức xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện trong từng thời kỳ, trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành;
Xây dựng quy hoạch cán bộ, tổ chức xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tổ chức và sự phát triển của Học viện trong từng thời kỳ;
Tham mưu và tổ chức thực hiện các công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; hợp đồng thuê khoán; đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật đối với CBCCVC và người lao động;
Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy làm việc, quy trình làm việc, các quy chế, quy định quản lý trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
Tổ chức xây dựng kế hoạch lao động tiền lương của Học viện; Quản lý, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động đối với CBCCVC và người lao động;
Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động, tuyên truyền các phong trào thi đua trong Học viện; hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác thi đua khen thưởng; tổng hợp, thẩm định, báo cáo về công tác thi đua khen thưởng; thực hiện các thủ tục có liên quan về thi đua, khen thưởng; và quản lý các vật phẩm thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng của Học viện;
Quản lý hồ sơ cán bộ CBCCVC và người lao động của Học viện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Học viện;
Thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động, thi đua, khen thưởng, kỷ luật CBCCVC và người lao động tại Học viện;
Làm đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự của Học viện tổ chức xây dựng kế hoạch dự bị động viên thời chiến và quốc phòng toàn dân theo quy định của pháp luật;
Làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao;
Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Học viện về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao;
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động được thừa lệnh Giám đốc Học viện ký các giấy tờ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao;
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động là ủy viên thường trực Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng kỷ luật và tham gia các hội đồng tư vấn khác có liên quan;
Chủ động sắp xếp, bố trí sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao.
Thực hiện công việc khác do Giám đốc Học viện giao.