PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại
Phó trưởng phòng

Phụ trách phòng

Ông Đinh Hồng Hải
E-mail haidh@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Ông Trần Hoàng Sơn
E-mail sonth@ptit.edu.vn

Chức năng:

Phòng Kế hoạch – Đầu tư có  chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện về quản lý, điều hành công tác Kế  hoạch, Đầu tư, Xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm tài sản, công  cụ dụng cụ trong Học viện.

Nhiệm vụ:

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển,  kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm của Học viện.
Hướng dẫn, tổ chức xây dựng và thẩm định trình Giám  đốc Học viện giao kế hoạch hàng năm của các đơn vị trực thuộc Học viện có con  dấu riêng và của các đơn vị trực thuộc khác (bao gồm cả KH đầu tư, mua sắm, sửa  chữa); quản lý, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện của các đơn vị thực hiện.
Tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt  động theo từng lĩnh vực. Đề xuất các chỉ tiêu, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt  động.
Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán tổng hợp, cập  nhật tình hình triển khai thực hiện các nguồn kinh phí của Học viện. Cân đối  lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác của Học viện.
Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản dài  hạn, trung hạn và hàng năm để Giám đốc Học viện trình các cơ quan có thẩm quyền  phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;
Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chuẩn bị  đầu tư. Tổ chức thẩm định các dự án, thiết kế, dự toán thuộc thẩm quyền của  Giám đốc Học viện. Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để Giám đốc Học viện trình các  cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các dự án, thiết kế, dự toán không thuộc quyền  quyết định của Giám đốc Học viện;
Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các dự án cải  tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ đã được các cơ quan  có thẩm quyền phê duyệt và uỷ quyền cho Giám đốc Học viện làm chủ đầu tư, hoặc  các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc Học viện;
Tổ chức, thực hiện các quy định của quản lý Nhà nước  trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản; Lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến các  dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản, các công trình xây dựng trong  toàn Học viện;
Yêu cầu  các đơn vị trong Học viện phối hợp trong  việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ  quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trong và ngoài Ngành trong  phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
Thực hiện công việc khác thuộc chức năng của phòng và  những công việc khác do Giám đốc Học viện giao;
Trưởng phòng được thừa lệnh Giám đốc Học viện ký các  giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Được Giám đốc Học viện uỷ  quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên  quan;
Trưởng phòng được tham gia các Hội đồng tư vấn có liên  quan của Học viện; chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao  động, tài sản được giao. Đề xuất việc thành lập, giải thể các tổ công tác trực  thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng. Tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật,  nâng hạ bậc lương, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc cán bộ viên chức của  phòng.