PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 2, nhà A1 – Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại
Quyền trưởng phòng Ông Đặng Văn Tùng
E-mail tungdv@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ
Email huenth@ptit.edu.vn

Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng  tham mưu, giúp Giám đốc Học viện về tổ chức, quản lý, điều hành công tác mở  ngành đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo; phương pháp tổ chức đào tạo; xây  dựng học liệu; tổ chức quản lý, điều hành công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển  sinh các cấp, hệ, loại hình đào tạo trong toàn Học viện; công tác thẩm định,  quản lý in ấn và cấp phát phôi, văn bằng; tổ chức triển khai thực hiện, giám  sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả, tình hình hoạt động của các mặt công  tác nêu trên theo nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ:

1. Công tác quản lý chương trình đào tạo, học liệu:

Tổ chức nghiên  cứu xây dựng mục tiêu, chương trình khung, đề cương chi tiết, nội dung đào tạo  cho các ngành và chuyên ngành thuộc các cấp, hệ, loại hình đào tạo trong toàn  Học viện; đề xuất và thực hiện các thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, chuyên  ngành đào tạo mới, cải tiến chương trình đào tạo, nội dung, quy trình tổ chức  đào tạo của Học viện;
Xây dựng và tổ  chức thực hiện kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định  của Nhà nước và của Học viện;
Xây dựng, sửa  đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Học viện trong lĩnh vực quản lý đào tạo;  hướng dẫn, kiểm tra, giám việc thực hiện các quy chế, quy định thuộc chức năng,  nhiệm vụ của phòng; đề xuất và tổ chức ứng dụng phương pháp đào tạo, tổ chức  đào tạo trong Học viện.

2. Công tác tuyển sinh:

Xây dựng mục  tiêu, kế hoạch tuyển sinh trung, dài hạn của Học viện; xác định quy mô tuyển  sinh, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành, nghề, cấp trình độ và loại  hình đào tạo của toàn Học viện;
Xây dựng chương  trình, kế hoạch hoạt động của công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh các cấp,  hệ, loại hình đào tạo trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt và tổ chức  thực hiện khi được phê duyệt;
Nghiên cứu, xây  dựng các văn bản quản lý về công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh. Tổ chức  thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý  đã được ban hành;
Tổ chức thực hiện  công tác tuyển sinh các cấp, hệ, loại hình đào tạo trong toàn Học viện theo  đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện;
Tổ chức tiếp nhận  học viên, sinh viên khóa mới; lập và chuyển danh sách học viên, sinh viên và hồ  sơ học viên, sinh viên khóa mới cho đơn vị quản lý giáo vụ theo quy định;
Tổ chức quản lý  và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh của thí sinh, hồ sơ của thí sinh đã trúng tuyển  trong các kỳ thi tuyển sinh của Học viện.

3. Công tác quản lý in ấn và cấp phát phôi, văn bằng:

Quản lý việc in  ấn, sử dụng phôi, văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học  viện;
Thực hiện các thủ  tục xét, quyết định công nhận tốt nghiệp; thẩm định hồ sơ, in phôi văn bằng tốt  nghiệp và trình Giám đốc Học viện ký cấp bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh  viên các hệ đào tạo trong toàn Học viện;
Quản lý sổ cấp  phôi văn bằng, số gốc cấp văn bằng và tổ chức việc cấp, trả văn bằng tốt  nghiệp; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện quy định về quản lý  in phôi, cấp, trả văn bằng tốt nghiệp.

4. Yêu cầu các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng, các Khoa  thuộc Cơ sở đào tạo Hà Nội, Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh và các Đơn vị  trực thuộc Học viện có liên quan phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm  vụ được giao;

  5. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ  quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Học viện, các đơn  vị trong và ngoài Ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
  6. Hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán  bộ làm công tác đào tạo, tuyển sinh; Thực hiện công việc khác thuộc chức năng  của phòng và những công việc khác do Giám đốc Học viện giao;
  7. Trưởng phòng được thừa lệnh Giám đốc Học viện ký các  giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; được Giám đốc Học viện uỷ  quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên  quan; được tham gia các Hội đồng tư vấn có liên quan của Học viện; chủ động sắp  xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao. Đề xuất  việc thành lập, giải thể các Tổ công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ  trưởng. Tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ bậc lương, tuyển dụng,  điều động, cho thôi việc CBVC của phòng.