Hội đồng khoa học và đào tạo

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Vũ Văn San Giám đốc
2 PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải Phó Giám đốc
3 TS. Vũ Tuấn Lâm Phó Giám đốc
4 PGS.TS. Đặng Hoài Bắc Phó Giám đốc
5 PGS.TS. Trần Quang Anh Phó Giám đốc
6 TS. Tân Hạnh Phó Giám đốc
7 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An Trưởng khoa Quản trị kinh doanh 1
8 PGS.TS. Phạm Ngọc Anh Phó trưởng khoa Cơ bản 1
9 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban Trưởng khoa Viễn thông 1
10 PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo Phó trưởng khoa Viễn thông 2
11 GS.TS. Nguyễn Bình Khoa Kĩ thuật điện tử 1
12 ThS. Đỗ Trọng Đại Phó viện trưởng, Phụ trách Viện KHKTBĐ
13 ThS. Trần Quang Huy Q. Viện trưởng Viện Kinh tế Bưu điện
14 TS. Nguyễn Trung Kiên Viện trưởng Viện CNTT – TT
15 PGS.TS. Lê Hữu Lập Phòng Đào tạo
16 PGS.TS. Lê Bá Long Trưởng khoa Cơ bản 1
17 TS. Nguyễn Ngọc Minh Q. Trưởng khoa Kĩ thuật điện tử 1
18 TS. Trương Đức Nga Phụ trách khoa Quản trị kinh doanh 2
19 TS. Nguyễn Lương Nhật Trưởng khoa Kĩ thuật điện tử 2
20 GS.TS. Bùi Xuân Phong Phụ trách Khoa Tài chính kế toán 1
21 PGS.TS. Từ Minh Phương Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1
22 GS.TSKH. Nguyễn Ngọc San Giáo sư Học viện
23 PGS.TS.. Lê Nhật Thăng Trưởng khoa QT&ĐT SĐH
24 TS. Trần Quý Nam Phó trưởng Phòng QLKHCN&HTQT
25 ThS. Đặng Văn Tùng Phó trưởng Phòng Đào tạo