HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Vũ Văn San Nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng
2 GS.TS Từ Minh Phương Chủ tịch Hội đồng Học viện
3 PGS.TS Đặng Hoài Bắc Giám đốc Học viện
4 TS. Vũ Tuấn Lâm Phó Giám đốc Học viện
5 PGS.TS. Trần Quang Anh Phó Giám đốc Học viện
6 TS. Tân Hạnh Phó Giám đốc
7 PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải Giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện
8 ThS. Đỗ Trọng Đại Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
9 TS. Nguyễn Trung Kiên Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
10 ThS. Đoàn Hiếu Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1
11 PGS.TS Lê Nhật Thăng Trưởng khoa Đào tạo Sau Đại học
12 PGS.TS Phạm Ngọc Anh Trưởng khoa Cơ bản 1
13 TS. Nguyễn Duy Phương Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1
14 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban Trưởng khoa Viễn thông 1
15 TS. Nguyễn Ngọc Minh Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 1
16 TS. Vũ Hữu Tiến Phó trưởng  khoa, Phụ trách khoa Đa phương tiện
17 TS. Vũ Trọng Phong Trưởng khoa Quản trị kinh doanh 1
18 PGS.TS Đặng Thị Việt Đức Trưởng khoa Tài chính Kế toán 1
19 TS. Nguyễn Xuân Hải Trưởng khoa Cơ bản 2
20 TS. Nguyễn Hồng Sơn Trưởng khoa Công nghệ thông tin 2
21 PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo Trưởng khoa Viễn thông 2
22 TS. Nguyễn Lương Nhật Trưởng khoa  Kỹ thuật Điện tử 2
23 TS. Trương Đức Nga Quyền trưởng khoa Quản trị kinh doanh 2
24 TS. Ngô Đức Thiện Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
25 ThS. Đặng Văn Tùng Quyền Trưởng phòng Đào tạo