HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Vũ Văn San Giám đốc
2 PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải Phó Giám đốc
3 TS. Vũ Tuấn Lâm Phó Giám đốc
4 PGS.TS. Đặng Hoài Bắc Phó Giám đốc
5 PGS.TS. Trần Quang Anh Phó Giám đốc
6 TS. Tân Hạnh Phó Giám đốc
7 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An Khoa Quản trị Kinh doanh
8 PGS.TS. Phạm Ngọc Anh Trưởng khoa Cơ bản 1
9 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban Trưởng khoa Viễn thông 1
10 PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo Trưởng khoa Viễn thông 2
11 GS.TS. Nguyễn Bình Khoa Kĩ thuật điện tử 1
12 ThS. Đỗ Trọng Đại Viện trưởng Viện KHKTBĐ
13 TS. Nguyễn Trung Kiên Viện trưởng Viện CNTT – TT
14 PGS.TS. Lê Hữu Lập Phòng Đào tạo
15 PGS.TS. Lê Bá Long Khoa Cơ bản 1
16 TS. Nguyễn Ngọc Minh Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 1
17 TS. Trương Đức Nga Phụ trách khoa Quản trị kinh doanh 2
18 TS. Nguyễn Lương Nhật Trưởng khoa Kĩ thuật điện tử 2
19 GS.TS. Bùi Xuân Phong Giáo sư Học viện
20 GS.TS. Từ Minh Phương Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1
21 GS.TSKH. Nguyễn Ngọc San Giáo sư Học viện
22 PGS.TS.. Lê Nhật Thăng Trưởng khoa Đào tạo SĐH
23 TS. Trần Quý Nam Phụ trách Phòng QLKHCN&HTQT
24 ThS. Đặng Văn Tùng Quyền trưởng Phòng Đào tạo