PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng1, nhà A1 – Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại
Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Bích Liên
Điện thoại  024.3754 0410
E-mail lienntb@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Bà Nguyễn Hải Hà
E-mail hanh@gmail.com
Phó trưởng phòng Bà Đặng Bích Ngọc
E-mail ngocdb@ptit.edu.vn
Phó trưởng phòng Bà Nguyễn Minh Chi
E-mail chinm@ptit.edu.vn

Chức năng:

Phòng Tài chính – Kế toán có  chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học  viện về quản lý, điều hành công tác kế toán, thống kê, tài chính của Học viện; tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám  sát các khoản thu, chi tài chính, quản lý vốn và sử dụng tài sản theo quy định  của Nhà nước.

Nhiệm vụ:

Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách,  mức thu, mức chi, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thống  kê.
Lập kế hoạch tài chính hàng quý, năm, bao gồm nhiệm vụ  được giao theo kế hoạch và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác của Học  viện. Kiểm tra, thẩm định, trình Giám đốc Học viện phê duyệt kế hoạch tài chính  của các đơn vị trực thuộc có con dấu riêng và dự toán của các đơn vị trực thuộc  khác.
Phối hợp với phòng Kế hoạch – Đầu tư trong công  tác xây dựng kế hoạch và kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch trong toàn Học  viện.
Tổ chức quản lý, theo dõi các nguồn kinh phí, doanh  thu thực hiện và các nguồn quỹ khác của Học viện. Tổ chức việc cấp kinh phí cho  các hoạt động của Học viện, các đơn vị trực thuộc Học viện.
Quản lý chi phí, kiểm tra việc thực hiện chi tiêu tài  chính trong toàn Học viện theo quy định. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của công  tác kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.
Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản vật tư,  tiền vốn, kinh phí định kỳ và bất thường; đề xuất biện pháp thanh lý các khoản  vật tư tài sản ứ đọng, kém phẩm chất theo quy định của Nhà nước.
Lập báo cáo tài chính theo quy định. Cung cấp số liệu,  tài liệu kế toán, thống kê cho các cơ quan có liên quan theo quy định của Nhà  nước và theo yêu cầu của Giám đốc Học viện. Tổ chức lưu trữ, bảo quản hồ sơ,  tài liệu tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước.
Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tài  chính và quyết toán tài chính của các đơn vị chức năng, các đơn vị chưa  có tài khoản và các khoản chi chung liên quan đến nhiều đơn vị.
Thực hiện thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác;  thanh toán các khoản chi theo chế độ quy định.
Yêu cầu các đơn vị trong Học viện cung cấp các tài liệu,  số liệu liên quan đến công tác kế toán và phối hợp trong việc thực hiện chức  năng, nhiệm vụ được giao.
Làm việc với các cơ quan quản lý tài chính cấp trên và  các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước có liên quan trong phạm vi chức  năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Nhà nước.
Kiến nghị, đề nghị Giám đốc Học viện và cơ quan tài  chính cấp trên xử lý các vi phạm về tài chính kế toán trong toàn Học viện; đề  xuất các biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra tham ô, lãng phí, xâm phạm làm  thiệt hại tài sản.
Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; theo dõi, kiểm tra các  đơn vị trong việc thực hiện các chế độ kế toán, thống kê, tài chính do Nhà  nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và Học viện ban hành, tổ chức bồi dưỡng  chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế toán, thống kê, tài chính trong  toàn Học viện.
Thực hiện công việc khác thuộc chức năng của phòng và  những công việc khác do Giám đốc Học viện giao.
Trưởng phòng được thừa lệnh Giám đốc Học viện ký các  giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Được giám đốc Học viện uỷ  quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra tài chính, kế toán ở các đơn vị  thuộc Học viện.
Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng quản lý lao động và  tài sản được giao. Đề xuất thành lập, giải thể tổ công tác trực thuộc phòng, bổ  nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng. Tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ  bậc lương, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc cán bộ viên chức của phòng và  việc bố trí kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện và thủ quỹ, thủ kho  của Học viện theo quy định của Nhà nước.
Trưởng phòng là uỷ viên thường trực Hội đồng thanh lý  tài sản và tham gia các Hội đồng tư vấn có liên quan của Học viện.