07/02/2017

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp (đợt 1+2) Khóa 2012, LT 2014

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp đợt 1, 2 năm học 2016 – 2017, hệ […]
18/01/2017

Điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 – 2016, các lớp hệ Đại học […]
12/12/2016

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2012 và L14

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần của kỳ thi các học phần thay thế tốt nghiệp đợt […]
28/11/2016

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2015 đợt 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 […]
26/10/2016

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 1

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ I năm học 2016 – 2017 […]
21/10/2016

Điểm thi lần 1 học kỳ 4 lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 4 năm học 2015 – 2016 […]
10/10/2016

Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016 ( Đợt 3 – năm 2016 ), chi tiết […]
06/10/2016

Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016. […]
06/10/2016

Điểm thi lần 2 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ hè năm học 2015 – 2016. […]
08/09/2016

Điểm học phần thi lần 1 HK phụ năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2015 – 2016, chi tiết […]