Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Kết quả thi các học phần tiếng Anh A1.2, học kỳ 1 (năm học 2016 – 2017)
25/02/2017
Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017
13/03/2017