Văn bản, quy định

Quyết định số1037/QĐ-HV tổ chức thi kết thúc học phần, thi học phần TTTN trình độ đại học của Học viện ban hành ngày 12/11/2021. Nội dung quyết định