Quá trình hình thành và phát triển

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1035/QĐ-TCCB ngày 05/12/2008 của Giám đốc Học viện.