28/11/2016

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2015 đợt 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 […]
26/10/2016

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 1

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ I năm học 2016 – 2017 […]
21/10/2016

Điểm thi lần 1 học kỳ 4 lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 4 năm học 2015 – 2016 […]
29/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 các […]
09/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 2

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 các […]
25/07/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp cao học khóa 2015 đợt 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, […]
21/07/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2, HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2015 […]