30/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018. […]
30/06/2022

Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012. Chi […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành CChương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành  Khoa học máy […]
30/06/2022

Quy định đào tạo Thạc sĩ năm 2015

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015. Chi […]
17/06/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu về rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn […]
02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022. Chi […]