21/04/2023
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thu Hằng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phan Thị Thu Hằng dưới sự hướng dẫn của […]
03/03/2023
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Vũ Kiên

  THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Trần Vũ Kiên dưới sự hướng dẫn của […]
23/12/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê […]
27/10/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thanh Bình

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thanh Bình dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. […]
27/10/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Vân Trường

THÔNG BÁO   HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đặng Vân Trường dưới sự hướng dẫn của […]
07/09/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Xuân Hạnh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Xuân Hạnh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
26/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Văn Lực

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Văn Lực dưới sự hướng dẫn của PGS.TSKH. […]
26/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Quang Duy

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Dương Quang Duy dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
22/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Âu

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Long Âu dưới sự hướng dẫn của TS. […]
12/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Đặng Ngọc Hùng

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đặng Ngọc Hùng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn […]