30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành CChương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành  Khoa học máy […]
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính 2015

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015