13/03/2023
tuyển sinh tiến sĩ 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023 TẠI HỌC VIỆN NHƯ SAU: Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 […]
26/09/2022
314060145_643891340768565_4957560990943917077_n

[TBTS]Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022 Thông báo: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900841751-thong_bao_tuyen_tien_si.pdf Phụ lục I: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900863696-phu_luc_i_danhmuccacnganh_chuyennganhphuhop.doc Phụ lục II: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900884066-ph__l_c_ii_de_cuong_nghien_c_u.doc Phụ lục III: https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663900906958-phu_luc_iii___dinh_huong_nghien_cuu_2022.docx Phụ lục […]