30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Chương trình đào tạo trình độ  tiến […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện […]
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính năm 2015
16/11/2016

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2015