Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022
02/06/2022
Quy định đào tạo Thạc sĩ năm 2015
30/06/2022

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu về rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Chuyên ngành:                    Quản trị kinh doanh

Mã số:                                    9.34.01.02

Họ và tên NCS:                   Nguyễn Thị Chinh Lam

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Trần Đức Lai

GS.TS. Bùi Xuân Phong

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Những kết quả nghiên cứu cho thấy các vấn đề sau:

Thứ nhất, thuật ngữ rủi ro tài chính là một thuật ngữ rộng, có tính mở hoàn toàn tùy thuộc vào cách tiếp cận khác nhau. Trong suốt nhiều năm qua, các công trình nghiên cứu về thuật ngữ này vẫn tiếp tục được triển khai và càng làm rõ hơn cho khái niệm này. Điều này hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, khi các giao dịch kinh tế cũng dần mở rộng, các phương thức giao dịch mới cũng dần hình thành và thay thế dần nhiều phương thức, hình thức cũ, tạo ra các tiền đề hình thành nên các cách tiếp cận khác nhau cho cùng một vấn đề. Việc tìm hiểu nghiên cứu làm rõ nội hàm cho khái niệm này là hết sức cần thiết, khi các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp viễn thông nói riêng luôn phải đối mặt với sự biến động của nền kinh tế

Thứ hai, mô hình nghiên cứu lý thuyết được xây dựng và đề xuất trong luận án là kết quả của quá trình khảo sát, tìm hiểu các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố, công nhận. Trong mô hình này, khái niệm rủi ro tài chính doanh nghiệp viễn thông là biến số được đo bởi 3 thang đo, các thang đo này là phù hợp, đảm bảo độ tin cậy. Do vậy, đây cũng là một cách tiếp cận mở cho khái niệm rủi ro tài chính doanh nghiệp. Với sự tương quan khá cao giữa biến độc lập và biến phụ thuộc đạt mức 99,8% có thể nói đây là kết quả khá lý tưởng bảo đảm cho độ tin cậy của mô hình, trong đó yếu tố khả năng sinh lợi quyết định rất lớn mức ảnh hưởng của rủi ro tài chính doanh nghiệp viễn thông

Thứ ba, tại Việt Nam, mặc dù các doanh nghiệp viễn thông hoạt động chuyển từ mô hình độc quyền sang mô hình cạnh tranh, tức là có 1 thời gian dài lĩnh vực viễn thông được sự bảo hộ của Nhà nước trong quá trình kinh doanh, tạo được 1 lợi thế nhất định trong nền kinh tế (tích lũy vốn, thị trường, kinh nghiệm kinh doanh…) tuy nhiên, rủi ro tài chính vẫn xuất hiện tại các doanh nghiệp viễn thông. Mức độ rủi ro (khả năng thanh toán với các khoản nợ) của các doanh nghiệp viễn thông còn ở mức độ thấp nhưng nó lại có sự tồn tại trong khoảng thời gian dài và ở nhiều doanh nghiệp, do vậy, vấn đề về nghiên cứu, đánh giá và xây dựng dự báo, xây dựng và triển khai các biện pháp hạn chế phòng ngừa rủi ro tài chính là hết sức cần thiết

Thứ tư, với bối cảnh nền kinh tế hiện nay chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nhất là cuộc cách mạng số hóa, các doanh nghiệp viễn thông không chỉ cạnh tranh về dịch vụ, về chăm sóc khách hàng .. mà còn cải tiến cả quá trình quản lý điều hành mà trước hết là tư duy quản lý. Tuy nhiên, các nhà quản trị cũng gặp phải vấn đề ưu tiên nguồn lực khi cần tập trung đầu tiên cho kinh doanh cho cải tiến kỹ thuật mà chưa chú trọng đến vấn đề quản trị rủi ro tài chính, điều này cũng dễ hiểu khi mức độ rủi ro tài chính còn ở mức độ thấp. Nhưng nếu quá trình này tiếp tục kéo dài thì rất có thể trong tương lai, khi chịu sự tác động của nhiều yếu tố thì mức độ rủi ro tài chính tăng lên tạo nên sức ép đến hoạt động của doanh nghiệp. Kết hợp với sự chủ quan trong quá trình nhận thức, quản lý sẽ tạo nên nhữn ảnh hưởng, những điều bất lợi cho doanh nghiệp viễn thông

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Với mô hình nghiên cứu đã được kiểm định, các kiến nghị được đề xuất trong luận án, các kết quả này có thể áp dụng vào thực tế hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Cụ thể, các doanh nghiệp viễn thông mới thành lập có thể áp dụng mô hình để dự báo khả năng đối diện với rủi ro tài chính trong ngắn hạn và dài hạn. Đây cũng là hướng nghiên cứu mở tiếp theo cho đề tài nghiên cứu

Dựa trên cách tiếp cận của luận án cho không gian nghiên cứu là các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam và có những kết quả ban đầu, có thể áp dụng hoặc có thể cải tiến áp dụng tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác như giao thông vận tải, xây dựng.. chưa được lựa chọn nghiên cứu.

Xác nhận của đại diện tập thể Người hướng dẫn khoa học

TS. Trần Đức Lai

GS.TS Bùi Xuân Phong

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Chinh Lam

INFORMATION OF THE DOCTORAL THESIS

Thesis title: “Research on Financial risk at Vietnam Telecommunications Enterprises”

Speciality: Administration

Code: 9.34.01.02

PhD. Candidate: Nguyen Thi Chinh Lam Scientific supervisors:

PhD. Tran Duc Lai

Prof. Bui Xuan Phong, PhD

Training institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology

NEW FINDINGS OF THE THESIS

The research results show the following problems:

First, the term “financial risk” is a broad term that is fully open to different approaches. During the past many years, research works on this term have continued to be developed and further clarified the concept. This is completely consistent with the development of the economy, when economic transactions also gradually expand, new transaction methods are also gradually formed and gradually replaced many old methods and forms, premises form different approaches to the same problem. It is absolutely necessary to study and research to clarify the content of this concept, when businesses in general and telecommunications businesses in particular always have to face fluctuations in the economy.

Secondly, the theoretical research model built and proposed in the thesis is the result of the process of surveying and understanding published and recognized scientific researches. In this model, the concept of financial risk of telecommunications enterprises is a variable measured by 3 scales, these scales are appropriate and reliable. Therefore, this is also an open approach to the concept of corporate financial risk. With a fairly high correlation between the independent variable and the dependent variable reaching 99.8%, it can be said that this is an ideal result to ensure the reliability of the model, in which the profitability factor decides. very large degree of influence of financial risks of telecommunications enterprises

Third, in Vietnam, although telecommunications businesses operate from a monopoly model to a competitive model, that is, for a long time the telecommunications sector has been protected by the State in the process of doing business. businesses, creating a certain advantage in the economy (accumulating capital, market, business experience…) however, financial risks still appear in telecommunications businesses. The level of risk (ability to pay debts) of telecommunications enterprises is still low, but it exists for a long time and in many enterprises, so the problem of research Research, assessment and forecasting, development and implementation of measures to limit financial risk prevention is absolutely necessary.

Fourth, with the current economic context influenced by many factors, especially the digital revolution, telecommunications businesses not only compete in service and customer care .. but also innovate. the whole management process, but first of all, management thinking. However, managers also face the problem of prioritizing resources when they need to focus first on business for technical innovation without paying attention to financial risk management. financial risk is still low. But if this process continues for a long time, it is likely that in the future, when under the influence of many factors, the level of financial risk will increase, creating pressure on the operation of the business. Combined with the subjectivity in the process of perception and management, it will create effects and disadvantages for telecommunications businesses.

APPLICATIONS, PRACTICAL APPLICABILITY AND MATTES NEED FURTHER STUDIES

With the tested research model and recommendations proposed in the thesis, these results can be  applied  to  the  actual  operation  of  Vietnam  telecommunications  enterprises. Specifically, newly established telecommunications businesses can apply the model to forecast their ability to face financial risks in the short and long term. This is also the next open research direction for the research topic

Based on the approach of the thesis for the research space is Vietnamese telecommunications enterprises and there are initial results, which can be applied or improved to be applied in enterprises in other fields such as: transportation, construction.. has not been selected for research.

Confirmation of representative

PhD Tran Duc Lai

Prof Bui Xuan Phong,PhD

PhD. Candidate Scientific supervisor    

Nguyen Thi Chinh Lam

Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh