30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Chương trình đào tạo trình độ  tiến […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện […]
30/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018. […]
30/06/2022

Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012. Chi […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành CChương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử năm 2021

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình đào tạo trình độ  thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện […]