17/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Mạng máy tính (hiệu chỉnh) L1 – HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Mạng MT
17/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa Marketing, các môn Kỹ năng mềm L1 HK1 năm học 2021-2022

Khoa Marketing Kỹ năng mềm Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối […]
16/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Tiếng Anh Course 1_CLC, Course 2_CLC lần 1 HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Course 1 CLC (BAS1162) Điểm thi Course 2 CLC (BAS1163) Đơn xin phúc khảo   Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể […]
16/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi ngành CNTT lần 1 Hk1, các lớp học lại riêng năm học 2021-2022

Điểm thi CNTT Đơn xin phúc khảo   Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện […]
15/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa Marketing, điểm thi Cơ sở đo lường ĐT, Tin học cơ sở 1 (hiệu chỉnh) lần 1 HK1 năm học 2021-2022

Khoa Marketing Cơ sở đo lường ĐT Tin học cơ sở (hiệu chỉnh) Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm […]
13/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa KTDT lần 1 HK1 và các lớp học lại riêng, điểm thi Tin học (khoa CNTT) năm học 2021-2022

Điểm thi KTDT lần 1 HK1 Điểm thi KTDT lớp riêng Điểm thi Tin học cơ sở 1 Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần […]
13/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Học phần Tiếng Anh Lần 1 Hk1 năm học 2021-2022

Điểm thi Tiếng Anh A22 _BAS1144 Điểm thi Tiếng Anh B12 _BAS1146 Đơn xin Phúc khảo (hình thức thi viết) Ghi chú: Sinh viên có […]
11/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa KTĐT (tiếp theo), điểm thi Nhập môn tin học, điểm thi Phương pháp luận NCKH

Khoa KTĐT Nhập môn tin học và lập trình Phương pháp luận NCKH Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh) HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh)
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Cơ bản năm học 2021-2022

Khoa Cơ bản Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình […]