17/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Mạng máy tính (hiệu chỉnh) L1 – HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Mạng MT
17/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa Marketing, các môn Kỹ năng mềm L1 HK1 năm học 2021-2022

Khoa Marketing Kỹ năng mềm Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối […]
16/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Tiếng Anh Course 1_CLC, Course 2_CLC lần 1 HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Course 1 CLC (BAS1162) Điểm thi Course 2 CLC (BAS1163) Đơn xin phúc khảo   Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể […]
16/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi ngành CNTT lần 1 Hk1, các lớp học lại riêng năm học 2021-2022

Điểm thi CNTT Đơn xin phúc khảo   Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện […]
15/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa Marketing, điểm thi Cơ sở đo lường ĐT, Tin học cơ sở 1 (hiệu chỉnh) lần 1 HK1 năm học 2021-2022

Khoa Marketing Cơ sở đo lường ĐT Tin học cơ sở (hiệu chỉnh) Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm […]
13/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa KTDT lần 1 HK1 và các lớp học lại riêng, điểm thi Tin học (khoa CNTT) năm học 2021-2022

Điểm thi KTDT lần 1 HK1 Điểm thi KTDT lớp riêng Điểm thi Tin học cơ sở 1 Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần […]
13/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Học phần Tiếng Anh Lần 1 Hk1 năm học 2021-2022

Điểm thi Tiếng Anh A22 _BAS1144 Điểm thi Tiếng Anh B12 _BAS1146 Đơn xin Phúc khảo (hình thức thi viết) Ghi chú: Sinh viên có […]
05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo bảng điểm thi tốt nghiệp hệ ĐH Từ xa năm 2021

Bảng điểm thi tốt nghiệp hệ ĐH Từ xa năm 2021
05/02/2021

Bảng điểm học phần các lớp Học lại riêng kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Học lại riêng học kỳ 1 năm học […]
04/09/2019

Bảng điểm các học phần thi lần 1 học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) […]