11/08/2023

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 32 năm 2023

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ […]
09/08/2023

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành thống báo số 783/TB-HV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá […]
08/08/2023

Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 810/KH-HV ngày 28/7/2023 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023. […]
27/07/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Sau đây gọi là Học viện) trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá […]
21/07/2023

Thông báo tuyển dụng ứng viên tham gia chương trình đào tạo Master Trainer Dự án CDAC đợt 2

18/06/2023

Thông báo về việc hoãn phát bằng tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 25 năm 2023

09/06/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-BTTTT ngày 10/09/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định phân cấp quản lý tài chính và […]
02/06/2023

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 23 năm 2023

12/04/2023

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện từ năm 2024

Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 06/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ […]
06/04/2023

Thông báo Quyết định phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030”

Quyết định phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ […]