15/11/2014

Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngỳ 01/10/2014, ộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV về Quy định mã số và tiêu […]
15/12/2005

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2005/NĐ-CP VỀ CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ngày 07 tháng 12 năm 2005, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 130/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP […]