Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2025 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: QTKD, Marketing, CNTT, CNTT-CLC; Khóa D22 ngành CN-ĐPT; Khóa D23 ngành Kế toán (ACCA)
12/04/2024
Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022
17/04/2024

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025 và kế hoạch công tác năm 2024 của Học viện,

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2020-2025 khối ngành kỹ thuật.

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2020-2025 (các ngành ATTT, CNTT, CLC-CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT) như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên ĐHCQ các khóa 2020-2025 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT.
 1. Khung thời gian:
 • Thời gian đăng ký thực tập online: 29/5 – 31/5/2024.
 • Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập (1 buổi tại HT số 2): Vào các ngày 24,26/4; 03, 15,16/05/2024 (xem chi tiết từng ngành tại các phụ lục kèm theo).
 • Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (07 tuần): từ 24/6-11/8/2024. Riêng đối với các lớp E20CN thực tập 08 tuần từ 24/6-18/8/2024.
 • Tổ chức đánh giá kết quả thực tập: 19/8-25/8/2024.
 • Xét, công bố kết quả xét ĐKDT tốt nghiệp, làm ĐA/KL tốt nghiệp, học các học phần tốt nghiệp: 09/9 – 15/9/2024
 • Tổ chức giao Đồ án tốt nghiệp, đăng ký lớp học và thi các học phần chuyên môn tốt nghiệp: Từ 16/9 – 22/09/2024
 • Thực hiện Đồ án, học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp (10 tuần): Từ 1/10 – 07/12/2024
 • Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 16/12 – 31/12/2024

Chi tiết Khung kế hoạch đối với từng ngành theo các Phụ lục gửi kèm.

 • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục kế hoạch thực tập tốt nghiệp