Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2023

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ I năm học 2024-2025
09/05/2024
Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2023-2024
17/05/2024
Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi các học phần đã được LĐ Học viện phê duyệt; Phòng Giáo thông báo kế hoạch thi các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2023-2024-2024 của khóa 2023, cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 17/6 đến 14/7/2024 (trừ Giáo dục thể chất có kế hoạch riêng);

Đề nghị các sinh viên truy cập vào QLĐT để xem lịch thi của mình. Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.