Bài báo khoa học

Bài báo đăng tạp chí trong nước

Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

Bài báo tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước

Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông:

Tong hop so 01.2022 final

tong hop so 2.2021 final

TONG HOP SO 03.2021 final

Tong hop so 04.2021 v Final