Chiến lược phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Học viện giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn 2030

1. Quan điểm phát triển

(1) Nghiên cứu và phát triển KH,CN&ĐMST là nền tảng và động lực cho sự phát triển của Học viện, gắn kết và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo.

(2) Hoạt động KH,CN&ĐMST phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hướng tới làm chủ và ứng dụng nhanh chóng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới; tiến tới sáng tạo, tự chủ và cạnh tranh về công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

(3) Phát triển KH,CN&ĐMST có trọng tâm, trọng điểm hướng tới hiệu quả thực tế, gắn kết hợp nội lực và ngoại lực để tăng cường vị thế và hình ảnh của Học viện trong nước và quốc tế.

(4) Hoạt động KH,CN&ĐMST thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật của Nhà nước; phù hợp các định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn 2030.

2. Mục tiêu

  2.1. Mục tiêu chung

  Đến năm 2030, hoạt động KH,CN&ĐMST của Học viện đóng vai trò nền tảng, góp phần quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển Học viện thành trường đại học hàng đầu về quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH); trở thành trường đại học nằm trong số các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á về công nghệ số.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 (1) Gia tăng số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt là các công bố quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus, phục vụ định hướng xếp hạng quốc tế của Học viện. Phấn đấu trung bình số bài báo trên tổng số cán bộ khoa học/năm đạt tỷ lệ 0,5 vào năm 2025 và tỷ lệ 1,6 vào năm 2030.

(2) Phát triển tiềm lực KH,CN&ĐMST của Học viện (bao gồm nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị) với hạt nhân là các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm chuyên sâu, nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh của Học viện. Đến năm 2025 Học viện có 10-15 phòng thí nghiệm chuyên sâu, nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh.

(3) Tiếp tục nghiên cứu phát triển các dịch vụ KH,CN&ĐMST phục vụ xã hội; đến năm 2025 có 03-05 dịch vụ KHCN được thị trường chấp nhận; góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Học viện tại các tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

(4) Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động KH,CN&ĐMST gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo theo hướng 100% đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện tham gia các hoạt động đào tạo; gắn kết hoạt động KH,CN&ĐMST với doanh nghiệp để giải quyết các bài toán thực tế của xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, hướng tới đưa Học viện tham gia các bảng xếp hạng đại học quốc tế; xem xét thành lập trung tâm ĐMST và doanh nghiệp KHCN trực thuộc Học viện.  

(5) Phát triển hoạt động KH,CN&ĐMST phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản trị đại học với 100% các dịch vụ phục vụ hỗ trợ người học được thực hiện trực tuyến, góp phần xây dựng Học viện trở thành hình mẫu về chuyển đổi số đại học của Việt Nam.

Toàn văn Chiến lược phát triển Khhoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn 2030