Chuyên san Kinh tế, Báo chí và Truyền thông

Thông báo mời viết bài

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

http://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/login

ISSN: 2525-2224

Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là Tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập với điểm công trình do Hội đồng chức danh GSNN quy định là 0 – 0.5; được xuất bản định kỳ trong năm theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 697/GP-BTTTT ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài số Tạp chí định kỳ về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Hội đồng biên tập sẽ xuất bản thêm số Tạp chí mới xuất bản định kỳ về lĩnh vực Truyền thông, Kinh tế và Tài chính. Hội đồng biên tập trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên viết bài, gửi đăng các kết quả nghiên cứu chưa công bố cho Tạp chí về các chủ đề (song không giới hạn) gồm:

  • Truyền thông & Báo chí, Nghiên cứu Báo chí và Giáo dục, Tạp chí, Báo chí dựa trên web, Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Nghiên cứu Giải trí
  • Quan hệ công chúng và Truyền thông chiến lược, Truyền thông doanh nghiệp, Công ty truyền thông và Công nghiệp truyền thông, Chiến lược và kỹ thuật quảng cáo, Công chúng truyền thông, Truyền thông và thể thao, Quản lý truyền thông và kinh tế, Chính sách và pháp luật truyền thông
  • Truyền thông xã hội, Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, Truyền thông xã hội giữa bình đẳng và bất bình đẳng, Truyền thông xã hội và sự tham gia của công dân, Chiến dịch truyền thông và đa phương tiện, Hoạt động kỹ thuật số và truyền thông thay thế
  • Quảng cáo dịch vụ tài chính, Tài chính hành vi, Dịch vụ tài chính thương hiệu, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Đổi mới tài chính, Ngân hàng di động và trực tuyến
  • Quản lý dự án, Khoa học hành vi trong quản lý kinh doanh, Quản lý vận hành, Quản lý đầu tư, Quản trị kinh doanh, Chính sách và chiến lược kinh doanh, Phương pháp nghiên cứu kinh doanh, Thương mại điện tử
 • Chiến lược marketing, Tổ chức marketing, Người tiêu dùng, Cạnh tranh và thị trường, Hệ thống/hệ sinh thái marketing, Dữ liệu lớn, Lịch sử marketing, Văn hóa và marketing, Chính sách công và marketing

Kế hoạch xuất bản

 • Xuất  bản định kỳ 04 số / năm, vào các tháng 3, 6,9,12
 • Thời gian phản biện trung bình là khoảng 2 tháng

Hệ thống nộp bài:

http://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/about/submissions

Hướng dẫn cho tác giả:

http://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/information/authors

Email: jst@ptit.edu.vn

CALL FOR PAPERS

Journal of Science and Technology on Information and Communications

http://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/login

ISSN: 2525-2224

Journal of Science and Technology on Information and Communications (JSTIC)by Posts and Telecommunications Institute of Technology is a specialized journal with independent criticism of the scientific works score stipulated by the State Professor Title Council, 0 – 0.5; published periodically under License No 697/GP-BTTTT dated 21/12/2015 issued by Ministry of Information and Communications.

In addition to the regular journal number on Electronics, Telecommunications and Information Technology, Editorial Board will periodically publish a new journal number on topics of Communications, Economics and Finance. Editorial Board is pleased to announce and invite domestic and foreign scientists, lecturers, researchers, postgraduates, students to write and to send unpublished research paper for Journal on following topics (but not limited to):

  • Media & Journalism, Journalism Research and Education, Magazine, Web-based Journalism, Newspaper, Radio, Television, and Entertainment Studies
  • Public Relations and Strategic Communication, Corporate Communication, Media Companies and Communication Industries, Advertising Strategies and Techniques, Media Audiences, Media and Sport, Media Management and Economic, Communication Policy and Law
  • Social Media, Social Media Use, Social Media Between Equality and Inequality, Social Media and Civic Participation, Communication and Multi-Media Campaigns, Digital Activism and Alternative Media
  • Advertising of financial services, Behavioural finance, Branding financial services, Corporate social responsibility, Customer Relationship Management (CRM), Financial innovations, Mobile and online banking
  • Project Management, Behavioral Sciences in Business Management, Operations Management, Investment Management, Business Administration, Business Policy and Strategy,Business Research Methods,Electronic Commerce
 • Marketing strategy,Marketing organization, Consumer, Competition and markets, Marketing systems/ecosystems,Big Data, Marketing history, Culture and marketing, Public policy and marketing

Submission schedule

 • Published periodically 04 times / year, in March, June, September and December
 • The average review time is about two months

Submission system

http://jstic.ptit.edu.vn/jstic-ptit/index.php/jstic/about/submissions

Author guide

http://jstic.ptit.edu.vn/jsitc-ptit/index.php/jstic/information/authors

Email: jst@ptit.edu.vn