Tạp chí Khoa học công nghệ TT&TT

Journal of Science and Technology on
Information and Communications (JSTIC)
ISSN 2525 – 2224

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI

Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập, được xuất bản thường kỳ theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 697/GP-BTTTT ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mục đích của tạp chí nhằm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hội đồng biên tập trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên sau đại học và sinh viên viết bài, gửi đăng các kết quả nghiên cứu về điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan đến thông tin và truyền thông.

Các tác giả có thể gửi bài về địa chỉ: Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Email: jst@ptit.edu.vn

Thể lệ gửi bài: Bài viết chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí, hội nghị nào khác. Bài có thể trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh, từ 05 đến 15 trang theo khuôn dạng quy định của tạp chí trên trang web: http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic

Các tác giả có thể tải bài báo mẫu đã được định dạng MS Word hoặc Latex tại đường link: Template files”.

Thời gian phản biện bài trung bình là hai tháng, kể từ ngày tạp chí nhận được bài viết. Tạp chí xuất bản thường kỳ trong năm.

CALL FOR PAPERS

Journal of Science and Technology on Information and Communications of Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT) is a scientific journal periodically published under the License No.697/GP-BTTTT dated 21/12/2015 issued by Ministry of Information and Communications. The goal of the journal is to publish peer reviewed scientific and technological research results in various fields of Information and Communications.

Editorial Board is pleased to announce and invite domestic and foreign scientists, lecturers, researchers, postgraduates and students to write and to submit unpublished research papers for the journal on electronics, telecommunications, information technology and other related topics of information and communications.

Authors could submit their manuscripts to the address: Journal of Science and Technology on Information and Communications, Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT), Km10, Nguyen Trai Street, Ha Dong, Hanoi, Email: jst@ptit.edu.vn

Submission Guilines: The authors are invited to submit original and unpublished papers. Papers should be presented in Vietnamese or English, from 05 to 15 pages using the guidelines on website of journal: http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic

The authors are advised to download the Template files in MS Word or Latex format to prepare the paper

The average review time is about two months since the received date of the manuscript. The journal will be periodically published in a year. Tạp chí ung thư