16/05/2016

Đề tài dự án cấp nhà nước năm 2013

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Nghiên cứu đề xuất và triển khai […]
16/05/2016

Đề tài dự án cấp bộ năm 2013

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ […]
16/05/2016

Đề tài dự án cấp Học viện năm 2013

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Cải tiến phương pháp giảng dạy thông […]
16/05/2016

Đề tài dự án cấp Nhà nước năm 2012

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Nghiên cứu các phương pháp phân tích […]
16/05/2016

Đề tài dự án cấp Bộ năm 2012

16/05/2016

Đề tài dự án cấp Học viện năm 2012

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì Người tham gia T.gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Vận dụng lý thuyết […]