Đề tài dự án cấp Nhà nước năm 2012

Đề tài dự án cấp Bộ năm 2012
16/05/2016
Đề tài dự án cấp Học viện năm 2013
16/05/2016
STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu các phương pháp phân tích và phát triển công cụ tin sinh học nhằm giải quyết các bài toán quan trọng trong sinh học phân tử và ứng dụng.
Mã số: ĐTĐL.2010T/23
Đề tài độc lập cấp Nhà nước PGS.TS Từ Minh Phương 2010-2011 2012
2 Phân tích, tổng hợp thông tin từ Web 2.0 và ứng dụng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng 01-:-12/2012.
Mã số: KC.01.TN02/11-15
Đề tài tiềm năng thuộc KC.01, cấp Nhà nước Ths. Nguyễn Thị Ngọc Vinh 01-12/2012 2013
3 Nghiên cứu phát triển hệ thống dự đoán lưu lượng và định tuyến thông minh cho giao thông đô thị dựa trên mô hình kết hợp tính toán thông minh và khai phá dữ liệu.
Mã số: KC.01.TN06/11-15
Đề tài tiềm năng thuộc KC.02, cấp Nhà nước TS. Nguyễn Mạnh Hùng 01-12/2012 2013
4 Thiết kế và phân tích chất lượng mạng relay hợp tác trong môi trường cơ hội truy nhập tần số.
Mã số: 102.99-2010.10
Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo 10/2010-11/2012 2012
5 Nghiên cứu các phương pháp học máy cho trường hợp sử dụng nhiều nguồn dữ liệu.
Mã số:  102.01.10.09
Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước PGS.TS. Từ Minh Phương 2009-2011 2012

1003 lượt xem