Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến, hướng dẫn Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho các lớp sinh viên Đại học chính quy – Khóa 2023

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023
19/12/2023
Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023
27/12/2023

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh thời gian tập trung để phổ biến các thông tin liên quan đến nội dung Đăng ký môn học của học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho các lớp khoá 2023 như sau:

– Địa điểm phổ biến: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông.

– Thời gian phổ biến:

 

Ca Ngày Thời gian Lớp Ghi chú
1 27/12/2023 (thứ 4)  8h00 -10h00 D23AT3; D23CC1,2,3,4; D23CE3; D23CE6; D23CN5,6,7,8,13,14; D23DT1,2,3; D23KD2; D23VT2;
2 27/12/2023 (thứ 4) 10h -12h00 D23DT4; D23KD1; D23KH1,2; D23KT1,2,3,4; D23MR3; D23MR5; D23TC1,2; D23TM1,2,3; D23TT2; D23VT4,5;
3 27/12/2023 (thứ 4) 14h – 16h00 D23BC1; D23CE1,2,4; D23CN1,2,3,4,9,10,11,12; D23MR1,2,4; D23PT1; D23VT3;
4 27/12/2023 (thứ 4) 16h00 – 18h00 D23AT1,2,4,5; D23CE5; D23DK1; D23PT2,3,4; D23QT1,2,3,4; D23TT1; D23TT3; D23VT1; D23VT6

 

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Tai_lieu_huong_dan_DKMH_Khoa_2023

Chương trình đào tạo khóa 2023

Phu_luc_1a_Phieu_dang_ky_hoc_phan3

Phu_luc_1b_Tong_hop_ket_qua_dang_ky_cua_Lop1