Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2023-2024
17/05/2024
Thông báo: Thời khóa biểu học tập Học kỳ I năm học 2024-2025 (dự kiến)
28/05/2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ kế hoạch tổ chức kế hoạch học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024 của Học viện; Căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình phân công Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các Lớp học phần và đăng ký Thời khóa biểu của đợt học, cụ thể như sau:

 1. Danh sách và thời khóa biểu các học phần có bố trí mở lớp, không mở lớp, các học phần có thể học thay thế: Sinh viên xem chi tiết và thực hiện đúng theo nội dung tại Phụ lục kèm theo.

*Chú ý: với các môn không còn trong CTĐT (trong phụ lục kèm), sinh viên phải làm Đơn xin học môn thay thay thế có xác nhận của Khoa chuyên môn.  

 1. Đối tượng, thời gian và cách đăng ký:
 • Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành nộp học phí đến hết học kỳ 2 năm học 2023-2024 theo thông báo của phòng Tài chính kế toán và đã có đăng ký nguyện vọng trong đợt này.
 • Thời gian: đăng ký online trên hệ thống QLĐT: https://qldt.ptit.edu.vn từ 12h00 ngày 24/05/2024 (thứ 6) đến 24h00 ngày 27/05/2024 (thứ 2).
 • Cách đăng ký: truy nhập hệ thống qldt -> tab “Đăng ký môn học -> tại ô bên cạnh “Lọc theo môn học” nhập Mã môn học cần đăng ký -> bấm vào “Click chọn” nhóm môn học cần đăng ký (lưu ý chọn đúng mã môn cần học lại, cải thiện).
 1. Các lưu ý:
  • Sinh viên không được đăng ký quá 12 tín chỉ (hoặc 5 học phần); trường hợp các học phần đã đăng ký nguyện vọng nhưng không đăng ký được lịch học do không mở lớp, trùng lịch thì sinh viên được phép đăng ký thay thế bằng học phần khác có mở trong đợt học.
  • Sinh viên phải cân nhắc kỹ trước khi đăng ký mỗi học phần để tự đảm bảo thời gian cho các nội dung học tập khác;
  • Đối với các trường hợp không đăng ký nguyện vọng trong đợt học này, Học viện tạo điều kiện cho sinh viên được đăng ký bổ sung lịch học bằng hình thức online trên hệ thống qldt (trong trường hợp các lớp học còn chỗ) từ 12h00 ngày 27/05/2024 – 24h ngày 27/05/24 (thứ 2).
  • Phòng Giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký bổ sung hoặc huỷ đăng ký trong đợt đăng ký này, trong thời gian đăng ký các nội dung liên quan cần giải đáp sinh viên liên hệ số 02438547797 (từ 8h30 – 11h; 14h00 – 16h30) hoặc mail ntvha@ptit.edu.vn để được giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

2205TB_Dang_ky TKB hoc he

TKB_Danh sách lớp mở / không mở (24/05/2024)