Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2024-2025

Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2023-2024 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
30/05/2024
Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2024-2025, Cơ sở đào tạo Hà Nội
05/06/2024

Kính gửi:  – Các Khoa đào tạo 1,

                  – Viện Kinh tế Bưu điện;

                  – Phòng CT&CTSV;

                   – Các lớp sinh viên ĐHCQ khóa 2021 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Căn cứ đề nghị của Khoa/ Bộ môn để thuận lợi cho sinh viên học tập trong học kỳ cuối, Học viện đã bố trí các lớp học phần khóa 2021 khối ngành kinh tế và Truyền thông Đa phương tiện theo từng lớp sinh viên, sinh viên phải đăng ký đúng các lớp học phần theo lớp của mình.

Phòng giáo vụ thông báo điều chỉnh lịch đăng ký của các ngành khóa 2021 như sau:

  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán
  • Marketing
  • Thương mại điện tử
  • Công nghệ tài chính
  • Truyền thông đa phương tiện.

* Thời gian đăng ký môn học: Từ 12h00 ngày 07/06/2024 đến hết 24h00 ngày 09/06/2024,

* Thời gian nộp đơn  hỗ trợ đăng ký online: 10/06/2024

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu các Đơn vị/ Lớp sinh viên có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện.

Trân trọng ./.