Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: QTKD, Marketing, CNTT, CNTT-CLC; Khóa D22 ngành CN-ĐPT; Khóa D23 ngành Kế toán (ACCA)

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024
08/04/2024
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2025 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)
17/04/2024
 • Căn cứ thông báo số 30/TB-GV ngày 29/02/2024 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao; Khóa D22 ngành Công nghệ Đa phương tiện; Khóa D23 ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA;
 • Xét kết quả đăng ký chuyên ngành trên hệ thống QLĐT của sinh viên các khóa.

Phòng Giáo vụ thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành và phân lớp như sau:

 1. Ngành Công nghệ thông tin (khóa 2021-2026)
 • Chuyên ngành HTTT: 06 lớp gồm 372 sinh viên.
 • Chuyên ngành CNPM: 06 lớp gồm 370 sinh viên.
 1. Ngành Công nghệ thông tin – CLC (khóa 2021-2026)
 • Chuyên ngành TTNT: 01 lớp gồm 34 sinh viên.
 • Chuyên ngành CNPM: 04 lớp gồm 152 sinh viên.
 1. Ngành Quản trị kinh doanh (khóa 2021-2025)
 • Chuyên ngành Quản trị Logistic: 01 lớp gồm 59 sinh viên.
 • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 02 lớp gồm 116 sinh viên.
 1. Ngành Marketing (khóa 2021-2025)
 • Chuyên ngành Phân tích dữ liệu Marketing số: 02 lớp gồm 86 sinh viên.
 • Chuyên ngành Internet Marketing: 03 lớp gồm 144 sinh viên.
 1. Ngành Công nghệ đa phương tiện (khóa 2022-2027)
 • Chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện: 02 lớp gồm 82 sinh viên.
 • Chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện: 02 lớp gồm 113 sinh viên.
 1. Ngành kế toán chuẩn quốc tế ACCA (khóa 2023-2028)
 • Chuyên ngành kế toán chuẩn quốc tế ACCA: 01 lớp gồm 26 sinh viên.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành, cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trường hợp có sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) tới cô Nguyễn Thị Vân Hà – Phòng Giáo vụ – ntvha@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 19/04/2024 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

2021 CNTT

D2021MR

D2023ACCA

D2021QT

E2021CNTT

D2022ĐPT