Tin mới

13/08/2018

Thông báo: V/c Điều chỉnh lịch học các lớp trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kính gửi: Sinh viên các lớp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử các học thuyết kinh tế Căn cứ Kế hoạch […]
09/08/2018

Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2014 khối ngành kinh tế (D14KT, D14QTDN, D14TMDT, D14MR); Liên thông khóa 2016 (L16QT) […]
02/08/2018

Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: – Cập nhật thời khóa biểu khóa 2018 (dự kiến). – Công bố thời khóa biểu học tập học kỳ […]
30/07/2018

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2018 – 2019

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
26/07/2018

Thông báo: V/v Kế hoạch thu học lại, học cải thiện điểm học kỳ phụ (kỳ hè), năm học 2017-2018

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học kỳ phụ  năm học 2017-2018 đã được Lãnh đạo Học […]
13/08/2018

Thông báo: V/c Điều chỉnh lịch học các lớp trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kính gửi: Sinh viên các lớp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử các học thuyết kinh tế Căn cứ Kế hoạch […]
13/08/2018

Thông báo: V/c Điều chỉnh lịch học các lớp trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kính gửi: Sinh viên các lớp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử các học thuyết kinh tế Căn cứ Kế hoạch […]
18/07/2018

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017-2018. Cụ thể sinh viên download file kèm hoặc xem […]
09/08/2018

Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2014 khối ngành kinh tế (D14KT, D14QTDN, D14TMDT, D14MR); Liên thông khóa 2016 (L16QT) […]
09/08/2018

Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2014 khối ngành kinh tế (D14KT, D14QTDN, D14TMDT, D14MR); Liên thông khóa 2016 (L16QT) […]
12/06/2018

Thông báo: V/v Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]