Tin mới

29/06/2017

Thông báo điều chỉnh phòng học 1 số lớp học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017

Học viện thông báo điều chỉnh phòng học 1 số lớp học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017 cụ thể như sau: TT Thứ Sáng/ […]
27/06/2017

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 7/2017

Học viện thông báo: Ngày 27/06/2017 Điều chỉnh thời gian tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 7/2017, cụ thể thời gian tổ chức […]
27/06/2017

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ phụ (hè) 2016-2017

Phòng Giáo vụ thông báo: 1- Thời khóa biểu học tập học kỳ phụ (hè năm học 2016-2017), cụ thể sinh viên download file kèm, […]
27/06/2017

Thông báo: V/v Học lại Giáo dục quốc phòng – An Ninh học kỳ phụ 2016-2017

Kính gửi:         Các lớp sinh viên đại học, cao đẳng chính quy  Căn cứ Quy chế, quy định đào tạo của Bộ Giáo dục […]
26/06/2017

Thông báo: Về việc Tổ chức lễ khen thưởng và trao học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức lễ khen thưởng và trao học bổng KKHT học kỳ 1 […]
29/06/2017

Thông báo điều chỉnh phòng học 1 số lớp học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017

Học viện thông báo điều chỉnh phòng học 1 số lớp học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017 cụ thể như sau: TT Thứ Sáng/ […]
29/06/2017

Thông báo điều chỉnh phòng học 1 số lớp học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017

Học viện thông báo điều chỉnh phòng học 1 số lớp học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017 cụ thể như sau: TT Thứ Sáng/ […]
19/06/2017

Thông báo kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp C14 và D12 (học lại)

Thông báo kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp C14 và D12 (học lại) Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi […]
04/09/2015

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015 Phòng giáo vụ thông báo: Bảng điểm toàn khóa xét […]
07/10/2016

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT)

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, […]
26/06/2017

Thông báo: Về việc Tổ chức lễ khen thưởng và trao học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức lễ khen thưởng và trao học bổng KKHT học kỳ 1 […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]