Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến, hướng dẫn Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho các lớp sinh viên Đại học chính quy – Khóa 2023
20/12/2023
Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh – học kỳ 1 2023-2024 (đối với sinh viên khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
29/12/2023

– Căn cứ thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Học viện thực hiện việc chi trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên cụ thể như sau:

  • Đối với SV có STK: Nhận tiền qua hình thức chuyển khoản
  • Đối với SV không có STK hoặc nợ học phí: Nhận tiền mặt tại P118 nhà A1 từ ngày 27/12/2023

* Sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV đạt HB HK2 22-23